ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسام رمضان زاده، مرضیه دروانه کرد، (1397). تاثیر کانون توجه در شرایط تمرین کم خطا و پرخطا بر عملکرد و یادگیری مهارت پرتاب دارت، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 10(31)، 121-138. magiran.com/p1874493
Hesam Ramezanzade , Marziyeh Doraneh Kord, (2018). The Effect of Attention Focus in Errorless and Errorful Practice Conditions on Performance and Learning of Dart Throwing Skill, Development & Motor Learning, 10(31), 121-138. magiran.com/p1874493
حسام رمضان زاده، مرضیه دروانه کرد، تاثیر کانون توجه در شرایط تمرین کم خطا و پرخطا بر عملکرد و یادگیری مهارت پرتاب دارت. نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 1397؛ 10(31): 121-138. magiran.com/p1874493
Hesam Ramezanzade , Marziyeh Doraneh Kord, The Effect of Attention Focus in Errorless and Errorful Practice Conditions on Performance and Learning of Dart Throwing Skill, Development & Motor Learning, 2018; 10(31): 121-138. magiran.com/p1874493
حسام رمضان زاده، مرضیه دروانه کرد، "تاثیر کانون توجه در شرایط تمرین کم خطا و پرخطا بر عملکرد و یادگیری مهارت پرتاب دارت"، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 10، شماره 31 (1397): 121-138. magiran.com/p1874493
Hesam Ramezanzade , Marziyeh Doraneh Kord, "The Effect of Attention Focus in Errorless and Errorful Practice Conditions on Performance and Learning of Dart Throwing Skill", Development & Motor Learning 10, no.31 (2018): 121-138. magiran.com/p1874493
حسام رمضان زاده، مرضیه دروانه کرد، (1397). 'تاثیر کانون توجه در شرایط تمرین کم خطا و پرخطا بر عملکرد و یادگیری مهارت پرتاب دارت'، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 10(31)، صص.121-138. magiran.com/p1874493
Hesam Ramezanzade , Marziyeh Doraneh Kord, (2018). 'The Effect of Attention Focus in Errorless and Errorful Practice Conditions on Performance and Learning of Dart Throwing Skill', Development & Motor Learning, 10(31), pp.121-138. magiran.com/p1874493
حسام رمضان زاده؛ مرضیه دروانه کرد. "تاثیر کانون توجه در شرایط تمرین کم خطا و پرخطا بر عملکرد و یادگیری مهارت پرتاب دارت". نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 10 ،31 ، 1397، 121-138. magiran.com/p1874493
Hesam Ramezanzade ; Marziyeh Doraneh Kord. "The Effect of Attention Focus in Errorless and Errorful Practice Conditions on Performance and Learning of Dart Throwing Skill", Development & Motor Learning, 10, 31, 2018, 121-138. magiran.com/p1874493
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال