ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مجتبی مجاوریان، مهران تقی زاده، حمید امیرنژاد، (1397). برنجکاران تحت تاثیر چه عواملی شیوه فروش خود را انتخاب می کنند؟ مطالعه موردی: برنج کاران شهرستان جویبار، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 32(2)، 155-165. magiran.com/p1875593
Seyed Mojtaba Mojaverian, Mehran Taghizadeh, Hamid Amirnezhad, (2018). What Factors Influence Choosing Selling Method by Rice Producers? Case Study: Rice Producers in Jouybar, Journal of Economics and Agricultural Development, 32(2), 155-165. magiran.com/p1875593
سید مجتبی مجاوریان، مهران تقی زاده، حمید امیرنژاد، برنجکاران تحت تاثیر چه عواملی شیوه فروش خود را انتخاب می کنند؟ مطالعه موردی: برنج کاران شهرستان جویبار. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 1397؛ 32(2): 155-165. magiran.com/p1875593
Seyed Mojtaba Mojaverian, Mehran Taghizadeh, Hamid Amirnezhad, What Factors Influence Choosing Selling Method by Rice Producers? Case Study: Rice Producers in Jouybar, Journal of Economics and Agricultural Development, 2018; 32(2): 155-165. magiran.com/p1875593
سید مجتبی مجاوریان، مهران تقی زاده، حمید امیرنژاد، "برنجکاران تحت تاثیر چه عواملی شیوه فروش خود را انتخاب می کنند؟ مطالعه موردی: برنج کاران شهرستان جویبار"، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی 32، شماره 2 (1397): 155-165. magiran.com/p1875593
Seyed Mojtaba Mojaverian, Mehran Taghizadeh, Hamid Amirnezhad, "What Factors Influence Choosing Selling Method by Rice Producers? Case Study: Rice Producers in Jouybar", Journal of Economics and Agricultural Development 32, no.2 (2018): 155-165. magiran.com/p1875593
سید مجتبی مجاوریان، مهران تقی زاده، حمید امیرنژاد، (1397). 'برنجکاران تحت تاثیر چه عواملی شیوه فروش خود را انتخاب می کنند؟ مطالعه موردی: برنج کاران شهرستان جویبار'، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 32(2)، صص.155-165. magiran.com/p1875593
Seyed Mojtaba Mojaverian, Mehran Taghizadeh, Hamid Amirnezhad, (2018). 'What Factors Influence Choosing Selling Method by Rice Producers? Case Study: Rice Producers in Jouybar', Journal of Economics and Agricultural Development, 32(2), pp.155-165. magiran.com/p1875593
سید مجتبی مجاوریان؛ مهران تقی زاده؛ حمید امیرنژاد. "برنجکاران تحت تاثیر چه عواملی شیوه فروش خود را انتخاب می کنند؟ مطالعه موردی: برنج کاران شهرستان جویبار". مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 32 ،2 ، 1397، 155-165. magiran.com/p1875593
Seyed Mojtaba Mojaverian; Mehran Taghizadeh; Hamid Amirnezhad. "What Factors Influence Choosing Selling Method by Rice Producers? Case Study: Rice Producers in Jouybar", Journal of Economics and Agricultural Development, 32, 2, 2018, 155-165. magiran.com/p1875593
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال