ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آذر سلطانی، محسن علی آبادی، رستم گلمحمدی، مجید معتمدزاده، (1397). بررسی تجربی سطح ناتوانی عملکرد دستی ناشی از مواجهه با ارتعاش دست بازو در کارگران شاغل در یک صنعت ریخته گری، مجله ارگونومی، 6(1)، 40-49. magiran.com/p1875644
Azar Soltani, Mohsen Aliabadi , Rostam Golmohammadi, Majid Motamedzade, (2018). Experimental study of the level of manual performance disability caused by exposure to hand-arm vibration among automobile casting workers, Journal of Ergonomics, 6(1), 40-49. magiran.com/p1875644
آذر سلطانی، محسن علی آبادی، رستم گلمحمدی، مجید معتمدزاده، بررسی تجربی سطح ناتوانی عملکرد دستی ناشی از مواجهه با ارتعاش دست بازو در کارگران شاغل در یک صنعت ریخته گری. مجله ارگونومی، 1397؛ 6(1): 40-49. magiran.com/p1875644
Azar Soltani, Mohsen Aliabadi , Rostam Golmohammadi, Majid Motamedzade, Experimental study of the level of manual performance disability caused by exposure to hand-arm vibration among automobile casting workers, Journal of Ergonomics, 2018; 6(1): 40-49. magiran.com/p1875644
آذر سلطانی، محسن علی آبادی، رستم گلمحمدی، مجید معتمدزاده، "بررسی تجربی سطح ناتوانی عملکرد دستی ناشی از مواجهه با ارتعاش دست بازو در کارگران شاغل در یک صنعت ریخته گری"، مجله ارگونومی 6، شماره 1 (1397): 40-49. magiran.com/p1875644
Azar Soltani, Mohsen Aliabadi , Rostam Golmohammadi, Majid Motamedzade, "Experimental study of the level of manual performance disability caused by exposure to hand-arm vibration among automobile casting workers", Journal of Ergonomics 6, no.1 (2018): 40-49. magiran.com/p1875644
آذر سلطانی، محسن علی آبادی، رستم گلمحمدی، مجید معتمدزاده، (1397). 'بررسی تجربی سطح ناتوانی عملکرد دستی ناشی از مواجهه با ارتعاش دست بازو در کارگران شاغل در یک صنعت ریخته گری'، مجله ارگونومی، 6(1)، صص.40-49. magiran.com/p1875644
Azar Soltani, Mohsen Aliabadi , Rostam Golmohammadi, Majid Motamedzade, (2018). 'Experimental study of the level of manual performance disability caused by exposure to hand-arm vibration among automobile casting workers', Journal of Ergonomics, 6(1), pp.40-49. magiran.com/p1875644
آذر سلطانی؛ محسن علی آبادی؛ رستم گلمحمدی؛ مجید معتمدزاده. "بررسی تجربی سطح ناتوانی عملکرد دستی ناشی از مواجهه با ارتعاش دست بازو در کارگران شاغل در یک صنعت ریخته گری". مجله ارگونومی، 6 ،1 ، 1397، 40-49. magiran.com/p1875644
Azar Soltani; Mohsen Aliabadi ; Rostam Golmohammadi; Majid Motamedzade. "Experimental study of the level of manual performance disability caused by exposure to hand-arm vibration among automobile casting workers", Journal of Ergonomics, 6, 1, 2018, 40-49. magiran.com/p1875644
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال