ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی همایون فر، مهدی فدایی اشکیکی، روزبه صداقت، (1397). تاثیر اقدامات سیستم مدیریت ایمنی، رهبری اخلاقی و خودکارآمدی بر رفتار های ایمنی کارکنان دارای مشاغل سخت و زیان آور در صنایع تولیدی استان گیلان، مجله ارگونومی، 6(1)، 65-74. magiran.com/p1875647
Mahdi Homayounfar, Mehdi Fadaei Eshkiki , Rouzbeh Sedaghat, (2018). The effect of safety management system practices, ethical leadership and self-efficacy on safety behaviour of workers in hard and harmful jobs in manufactiring industries of Guilan province, Journal of Ergonomics, 6(1), 65-74. magiran.com/p1875647
مهدی همایون فر، مهدی فدایی اشکیکی، روزبه صداقت، تاثیر اقدامات سیستم مدیریت ایمنی، رهبری اخلاقی و خودکارآمدی بر رفتار های ایمنی کارکنان دارای مشاغل سخت و زیان آور در صنایع تولیدی استان گیلان. مجله ارگونومی، 1397؛ 6(1): 65-74. magiran.com/p1875647
Mahdi Homayounfar, Mehdi Fadaei Eshkiki , Rouzbeh Sedaghat, The effect of safety management system practices, ethical leadership and self-efficacy on safety behaviour of workers in hard and harmful jobs in manufactiring industries of Guilan province, Journal of Ergonomics, 2018; 6(1): 65-74. magiran.com/p1875647
مهدی همایون فر، مهدی فدایی اشکیکی، روزبه صداقت، "تاثیر اقدامات سیستم مدیریت ایمنی، رهبری اخلاقی و خودکارآمدی بر رفتار های ایمنی کارکنان دارای مشاغل سخت و زیان آور در صنایع تولیدی استان گیلان"، مجله ارگونومی 6، شماره 1 (1397): 65-74. magiran.com/p1875647
Mahdi Homayounfar, Mehdi Fadaei Eshkiki , Rouzbeh Sedaghat, "The effect of safety management system practices, ethical leadership and self-efficacy on safety behaviour of workers in hard and harmful jobs in manufactiring industries of Guilan province", Journal of Ergonomics 6, no.1 (2018): 65-74. magiran.com/p1875647
مهدی همایون فر، مهدی فدایی اشکیکی، روزبه صداقت، (1397). 'تاثیر اقدامات سیستم مدیریت ایمنی، رهبری اخلاقی و خودکارآمدی بر رفتار های ایمنی کارکنان دارای مشاغل سخت و زیان آور در صنایع تولیدی استان گیلان'، مجله ارگونومی، 6(1)، صص.65-74. magiran.com/p1875647
Mahdi Homayounfar, Mehdi Fadaei Eshkiki , Rouzbeh Sedaghat, (2018). 'The effect of safety management system practices, ethical leadership and self-efficacy on safety behaviour of workers in hard and harmful jobs in manufactiring industries of Guilan province', Journal of Ergonomics, 6(1), pp.65-74. magiran.com/p1875647
مهدی همایون فر؛ مهدی فدایی اشکیکی؛ روزبه صداقت. "تاثیر اقدامات سیستم مدیریت ایمنی، رهبری اخلاقی و خودکارآمدی بر رفتار های ایمنی کارکنان دارای مشاغل سخت و زیان آور در صنایع تولیدی استان گیلان". مجله ارگونومی، 6 ،1 ، 1397، 65-74. magiran.com/p1875647
Mahdi Homayounfar; Mehdi Fadaei Eshkiki ; Rouzbeh Sedaghat. "The effect of safety management system practices, ethical leadership and self-efficacy on safety behaviour of workers in hard and harmful jobs in manufactiring industries of Guilan province", Journal of Ergonomics, 6, 1, 2018, 65-74. magiran.com/p1875647
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال