ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر تقی پور، جمشید پرویزیان، اشتفان هاینزه، الکساندر دوستر، ارنست رنک، (1397). تحلیل عددی مسائل معیار پلاستیسیته کرنش بزرگ با استفاده از المان ها و سلول های مرتبه بالا، نشریه روش های عددی در مهندسی، 37(1)، 11-28. magiran.com/p1875830
Aliakbar Taghipour , J. Parvizian, S. Heinze, A. Duester, E. Rank, (2018). Numerical Analysis of Benchmark Finite Strain Plasticity Problems using High-order Finite Elements and Finite Cells, Journal of Computational Methods in Engineering, 37(1), 11-28. magiran.com/p1875830
علی اکبر تقی پور، جمشید پرویزیان، اشتفان هاینزه، الکساندر دوستر، ارنست رنک، تحلیل عددی مسائل معیار پلاستیسیته کرنش بزرگ با استفاده از المان ها و سلول های مرتبه بالا. نشریه روش های عددی در مهندسی، 1397؛ 37(1): 11-28. magiran.com/p1875830
Aliakbar Taghipour , J. Parvizian, S. Heinze, A. Duester, E. Rank, Numerical Analysis of Benchmark Finite Strain Plasticity Problems using High-order Finite Elements and Finite Cells, Journal of Computational Methods in Engineering, 2018; 37(1): 11-28. magiran.com/p1875830
علی اکبر تقی پور، جمشید پرویزیان، اشتفان هاینزه، الکساندر دوستر، ارنست رنک، "تحلیل عددی مسائل معیار پلاستیسیته کرنش بزرگ با استفاده از المان ها و سلول های مرتبه بالا"، نشریه روش های عددی در مهندسی 37، شماره 1 (1397): 11-28. magiran.com/p1875830
Aliakbar Taghipour , J. Parvizian, S. Heinze, A. Duester, E. Rank, "Numerical Analysis of Benchmark Finite Strain Plasticity Problems using High-order Finite Elements and Finite Cells", Journal of Computational Methods in Engineering 37, no.1 (2018): 11-28. magiran.com/p1875830
علی اکبر تقی پور، جمشید پرویزیان، اشتفان هاینزه، الکساندر دوستر، ارنست رنک، (1397). 'تحلیل عددی مسائل معیار پلاستیسیته کرنش بزرگ با استفاده از المان ها و سلول های مرتبه بالا'، نشریه روش های عددی در مهندسی، 37(1)، صص.11-28. magiran.com/p1875830
Aliakbar Taghipour , J. Parvizian, S. Heinze, A. Duester, E. Rank, (2018). 'Numerical Analysis of Benchmark Finite Strain Plasticity Problems using High-order Finite Elements and Finite Cells', Journal of Computational Methods in Engineering, 37(1), pp.11-28. magiran.com/p1875830
علی اکبر تقی پور؛ جمشید پرویزیان؛ اشتفان هاینزه؛ الکساندر دوستر؛ ارنست رنک. "تحلیل عددی مسائل معیار پلاستیسیته کرنش بزرگ با استفاده از المان ها و سلول های مرتبه بالا". نشریه روش های عددی در مهندسی، 37 ،1 ، 1397، 11-28. magiran.com/p1875830
Aliakbar Taghipour ; J. Parvizian; S. Heinze; A. Duester; E. Rank. "Numerical Analysis of Benchmark Finite Strain Plasticity Problems using High-order Finite Elements and Finite Cells", Journal of Computational Methods in Engineering, 37, 1, 2018, 11-28. magiran.com/p1875830
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال