ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرنام آزاد ، وحید نجاتی، علی شالیزار جلیلی، غلامرضا نجفی، فاطمه رحمانی، (1397). ژل رویال موش های نر را در برابر اختلال تولید مثلی ناشی از نیکوتین محافظت می کند، فصلنامه تحقیقات دامپزشکی، 9(3)، 231-238. magiran.com/p1875978
Farnam Azad , Vahid Nejati, Ali Shalizar-Jalali, Gholamreza Najafi, Fatemeh Rahmani, (2018). Royal jelly protects male mice against nicotine-induced reproductive failure, Veterinary Research Forum, 9(3), 231-238. magiran.com/p1875978
فرنام آزاد ، وحید نجاتی، علی شالیزار جلیلی، غلامرضا نجفی، فاطمه رحمانی، ژل رویال موش های نر را در برابر اختلال تولید مثلی ناشی از نیکوتین محافظت می کند. فصلنامه تحقیقات دامپزشکی، 1397؛ 9(3): 231-238. magiran.com/p1875978
Farnam Azad , Vahid Nejati, Ali Shalizar-Jalali, Gholamreza Najafi, Fatemeh Rahmani, Royal jelly protects male mice against nicotine-induced reproductive failure, Veterinary Research Forum, 2018; 9(3): 231-238. magiran.com/p1875978
فرنام آزاد ، وحید نجاتی، علی شالیزار جلیلی، غلامرضا نجفی، فاطمه رحمانی، "ژل رویال موش های نر را در برابر اختلال تولید مثلی ناشی از نیکوتین محافظت می کند"، فصلنامه تحقیقات دامپزشکی 9، شماره 3 (1397): 231-238. magiran.com/p1875978
Farnam Azad , Vahid Nejati, Ali Shalizar-Jalali, Gholamreza Najafi, Fatemeh Rahmani, "Royal jelly protects male mice against nicotine-induced reproductive failure", Veterinary Research Forum 9, no.3 (2018): 231-238. magiran.com/p1875978
فرنام آزاد ، وحید نجاتی، علی شالیزار جلیلی، غلامرضا نجفی، فاطمه رحمانی، (1397). 'ژل رویال موش های نر را در برابر اختلال تولید مثلی ناشی از نیکوتین محافظت می کند'، فصلنامه تحقیقات دامپزشکی، 9(3)، صص.231-238. magiran.com/p1875978
Farnam Azad , Vahid Nejati, Ali Shalizar-Jalali, Gholamreza Najafi, Fatemeh Rahmani, (2018). 'Royal jelly protects male mice against nicotine-induced reproductive failure', Veterinary Research Forum, 9(3), pp.231-238. magiran.com/p1875978
فرنام آزاد ؛ وحید نجاتی؛ علی شالیزار جلیلی؛ غلامرضا نجفی؛ فاطمه رحمانی. "ژل رویال موش های نر را در برابر اختلال تولید مثلی ناشی از نیکوتین محافظت می کند". فصلنامه تحقیقات دامپزشکی، 9 ،3 ، 1397، 231-238. magiran.com/p1875978
Farnam Azad ; Vahid Nejati; Ali Shalizar-Jalali; Gholamreza Najafi; Fatemeh Rahmani. "Royal jelly protects male mice against nicotine-induced reproductive failure", Veterinary Research Forum, 9, 3, 2018, 231-238. magiran.com/p1875978
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال