ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد صادق رودبارکی، هادی ارشاد، حسین خارا، مهدی معصوم زاده، (1397). تاثیر مقادیر مختلف عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس بر فراسنجه های خونی ماهیان آمور (Ctenopharyngodon idella) آلوده شده به باکتری آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila)، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31(1)، 16-29. magiran.com/p1876028
Seyed Mohammad Sadegh Roudbaraki , Hadi Ershad, Hossein Khara, Mahdi Maasoumzadeh, (2018). Effects of different amounts of hydroalcoholic extract of eucalyptus on the blood parameters of Gras Carp (Ctenopharyngodon idella) infected with Aeromonas hydrophila, Journal of Animan Researches, 31(1), 16-29. magiran.com/p1876028
سید محمد صادق رودبارکی، هادی ارشاد، حسین خارا، مهدی معصوم زاده، تاثیر مقادیر مختلف عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس بر فراسنجه های خونی ماهیان آمور (Ctenopharyngodon idella) آلوده شده به باکتری آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila). مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1397؛ 31(1): 16-29. magiran.com/p1876028
Seyed Mohammad Sadegh Roudbaraki , Hadi Ershad, Hossein Khara, Mahdi Maasoumzadeh, Effects of different amounts of hydroalcoholic extract of eucalyptus on the blood parameters of Gras Carp (Ctenopharyngodon idella) infected with Aeromonas hydrophila, Journal of Animan Researches, 2018; 31(1): 16-29. magiran.com/p1876028
سید محمد صادق رودبارکی، هادی ارشاد، حسین خارا، مهدی معصوم زاده، "تاثیر مقادیر مختلف عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس بر فراسنجه های خونی ماهیان آمور (Ctenopharyngodon idella) آلوده شده به باکتری آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila)"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 31، شماره 1 (1397): 16-29. magiran.com/p1876028
Seyed Mohammad Sadegh Roudbaraki , Hadi Ershad, Hossein Khara, Mahdi Maasoumzadeh, "Effects of different amounts of hydroalcoholic extract of eucalyptus on the blood parameters of Gras Carp (Ctenopharyngodon idella) infected with Aeromonas hydrophila", Journal of Animan Researches 31, no.1 (2018): 16-29. magiran.com/p1876028
سید محمد صادق رودبارکی، هادی ارشاد، حسین خارا، مهدی معصوم زاده، (1397). 'تاثیر مقادیر مختلف عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس بر فراسنجه های خونی ماهیان آمور (Ctenopharyngodon idella) آلوده شده به باکتری آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila)'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31(1)، صص.16-29. magiran.com/p1876028
Seyed Mohammad Sadegh Roudbaraki , Hadi Ershad, Hossein Khara, Mahdi Maasoumzadeh, (2018). 'Effects of different amounts of hydroalcoholic extract of eucalyptus on the blood parameters of Gras Carp (Ctenopharyngodon idella) infected with Aeromonas hydrophila', Journal of Animan Researches, 31(1), pp.16-29. magiran.com/p1876028
سید محمد صادق رودبارکی؛ هادی ارشاد؛ حسین خارا؛ مهدی معصوم زاده. "تاثیر مقادیر مختلف عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس بر فراسنجه های خونی ماهیان آمور (Ctenopharyngodon idella) آلوده شده به باکتری آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila)". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31 ،1 ، 1397، 16-29. magiran.com/p1876028
Seyed Mohammad Sadegh Roudbaraki ; Hadi Ershad; Hossein Khara; Mahdi Maasoumzadeh. "Effects of different amounts of hydroalcoholic extract of eucalyptus on the blood parameters of Gras Carp (Ctenopharyngodon idella) infected with Aeromonas hydrophila", Journal of Animan Researches, 31, 1, 2018, 16-29. magiran.com/p1876028
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال