ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Zahra Badiee, Mahdieh Sepasizang Abadi, Aref Keshavarzi, Mohammad Reza Keramati, Hossein Ayatollahi, Mohammad Hadi Sadeghian, Seyyede Fatemeh Shams, Sepideh Shakeri, (2018). Serum Dickkopf-1 and Correlation with Bone Mineral Density in Patients with Beta Thalassemia Major in North-Eastern of Iran, International Journal of Medical Laboratory, 5(3), 188-194. magiran.com/p1876033
Zahra Badiee, Mahdieh Sepasizang Abadi, Aref Keshavarzi, Mohammad Reza Keramati, Hossein Ayatollahi, Mohammad Hadi Sadeghian, Seyyede Fatemeh Shams, Sepideh Shakeri, Serum Dickkopf-1 and Correlation with Bone Mineral Density in Patients with Beta Thalassemia Major in North-Eastern of Iran, International Journal of Medical Laboratory, 2018; 5(3): 188-194. magiran.com/p1876033
Zahra Badiee, Mahdieh Sepasizang Abadi, Aref Keshavarzi, Mohammad Reza Keramati, Hossein Ayatollahi, Mohammad Hadi Sadeghian, Seyyede Fatemeh Shams, Sepideh Shakeri, "Serum Dickkopf-1 and Correlation with Bone Mineral Density in Patients with Beta Thalassemia Major in North-Eastern of Iran", International Journal of Medical Laboratory 5, no.3 (2018): 188-194. magiran.com/p1876033
Zahra Badiee, Mahdieh Sepasizang Abadi, Aref Keshavarzi, Mohammad Reza Keramati, Hossein Ayatollahi, Mohammad Hadi Sadeghian, Seyyede Fatemeh Shams, Sepideh Shakeri, (2018). 'Serum Dickkopf-1 and Correlation with Bone Mineral Density in Patients with Beta Thalassemia Major in North-Eastern of Iran', International Journal of Medical Laboratory, 5(3), pp.188-194. magiran.com/p1876033
Zahra Badiee; Mahdieh Sepasizang Abadi; Aref Keshavarzi; Mohammad Reza Keramati; Hossein Ayatollahi; Mohammad Hadi Sadeghian; Seyyede Fatemeh Shams; Sepideh Shakeri. "Serum Dickkopf-1 and Correlation with Bone Mineral Density in Patients with Beta Thalassemia Major in North-Eastern of Iran", International Journal of Medical Laboratory, 5, 3, 2018, 188-194. magiran.com/p1876033
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال