ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهندس فرشته اصلانی، (1397). تبیین، تحلیل و راهکارهای کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله (مورد مطالعاتی: یک واحد همسایگی از محله گلستان شرقی در منطقه 22 تهران)، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 8(3)، 241-254. magiran.com/p1876101
Fereshteh Aslani , (2018). Understanding, analyzing and reducing the vulnerability to earthquakes (Case Study of East Golestan Neighborhood Unit: Tehran District 22), Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge, 8(3), 241-254. magiran.com/p1876101
مهندس فرشته اصلانی، تبیین، تحلیل و راهکارهای کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله (مورد مطالعاتی: یک واحد همسایگی از محله گلستان شرقی در منطقه 22 تهران). فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 1397؛ 8(3): 241-254. magiran.com/p1876101
Fereshteh Aslani , Understanding, analyzing and reducing the vulnerability to earthquakes (Case Study of East Golestan Neighborhood Unit: Tehran District 22), Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge, 2018; 8(3): 241-254. magiran.com/p1876101
مهندس فرشته اصلانی، "تبیین، تحلیل و راهکارهای کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله (مورد مطالعاتی: یک واحد همسایگی از محله گلستان شرقی در منطقه 22 تهران)"، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران 8، شماره 3 (1397): 241-254. magiran.com/p1876101
Fereshteh Aslani , "Understanding, analyzing and reducing the vulnerability to earthquakes (Case Study of East Golestan Neighborhood Unit: Tehran District 22)", Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge 8, no.3 (2018): 241-254. magiran.com/p1876101
مهندس فرشته اصلانی، (1397). 'تبیین، تحلیل و راهکارهای کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله (مورد مطالعاتی: یک واحد همسایگی از محله گلستان شرقی در منطقه 22 تهران)'، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 8(3)، صص.241-254. magiran.com/p1876101
Fereshteh Aslani , (2018). 'Understanding, analyzing and reducing the vulnerability to earthquakes (Case Study of East Golestan Neighborhood Unit: Tehran District 22)', Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge, 8(3), pp.241-254. magiran.com/p1876101
مهندس فرشته اصلانی. "تبیین، تحلیل و راهکارهای کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله (مورد مطالعاتی: یک واحد همسایگی از محله گلستان شرقی در منطقه 22 تهران)". فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 8 ،3 ، 1397، 241-254. magiran.com/p1876101
Fereshteh Aslani . "Understanding, analyzing and reducing the vulnerability to earthquakes (Case Study of East Golestan Neighborhood Unit: Tehran District 22)", Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge, 8, 3, 2018, 241-254. magiran.com/p1876101
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال