ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی قربانی، کورس سامانیان ، مریم افشارپور، ع. ا. ثابت جازاری، (1397). رفتار بازدارندگی بیونانوکامپوزیت الیاف سلولز و هیدروکسی پروپیل سلولز در برابر تغییرات رنگی به عنوان یک پوشش بر روی اسناد کاغذی، نشریه علوم و فناوری رنگ، 12(2)، 147. magiran.com/p1877301
M. Ghorbani, K. Samanian, M. Afsharpour, A. Sabet Jazari, (2018). Inhibition Behavior of the Cellulose Nanofibers and Hydroxypropyl Cellulose Bio-Nanocomposite Against Colour Changes as a Coating on the Paper Documents, Journal of Color Science and Technology, 12(2), 147. magiran.com/p1877301
مهدی قربانی، کورس سامانیان ، مریم افشارپور، ع. ا. ثابت جازاری، رفتار بازدارندگی بیونانوکامپوزیت الیاف سلولز و هیدروکسی پروپیل سلولز در برابر تغییرات رنگی به عنوان یک پوشش بر روی اسناد کاغذی. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1397؛ 12(2): 147. magiran.com/p1877301
M. Ghorbani, K. Samanian, M. Afsharpour, A. Sabet Jazari, Inhibition Behavior of the Cellulose Nanofibers and Hydroxypropyl Cellulose Bio-Nanocomposite Against Colour Changes as a Coating on the Paper Documents, Journal of Color Science and Technology, 2018; 12(2): 147. magiran.com/p1877301
مهدی قربانی، کورس سامانیان ، مریم افشارپور، ع. ا. ثابت جازاری، "رفتار بازدارندگی بیونانوکامپوزیت الیاف سلولز و هیدروکسی پروپیل سلولز در برابر تغییرات رنگی به عنوان یک پوشش بر روی اسناد کاغذی"، نشریه علوم و فناوری رنگ 12، شماره 2 (1397): 147. magiran.com/p1877301
M. Ghorbani, K. Samanian, M. Afsharpour, A. Sabet Jazari, "Inhibition Behavior of the Cellulose Nanofibers and Hydroxypropyl Cellulose Bio-Nanocomposite Against Colour Changes as a Coating on the Paper Documents", Journal of Color Science and Technology 12, no.2 (2018): 147. magiran.com/p1877301
مهدی قربانی، کورس سامانیان ، مریم افشارپور، ع. ا. ثابت جازاری، (1397). 'رفتار بازدارندگی بیونانوکامپوزیت الیاف سلولز و هیدروکسی پروپیل سلولز در برابر تغییرات رنگی به عنوان یک پوشش بر روی اسناد کاغذی'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 12(2)، صص.147. magiran.com/p1877301
M. Ghorbani, K. Samanian, M. Afsharpour, A. Sabet Jazari, (2018). 'Inhibition Behavior of the Cellulose Nanofibers and Hydroxypropyl Cellulose Bio-Nanocomposite Against Colour Changes as a Coating on the Paper Documents', Journal of Color Science and Technology, 12(2), pp.147. magiran.com/p1877301
مهدی قربانی؛ کورس سامانیان ؛ مریم افشارپور؛ ع. ا. ثابت جازاری. "رفتار بازدارندگی بیونانوکامپوزیت الیاف سلولز و هیدروکسی پروپیل سلولز در برابر تغییرات رنگی به عنوان یک پوشش بر روی اسناد کاغذی". نشریه علوم و فناوری رنگ، 12 ،2 ، 1397، 147. magiran.com/p1877301
M. Ghorbani; K. Samanian; M. Afsharpour; A. Sabet Jazari. "Inhibition Behavior of the Cellulose Nanofibers and Hydroxypropyl Cellulose Bio-Nanocomposite Against Colour Changes as a Coating on the Paper Documents", Journal of Color Science and Technology, 12, 2, 2018, 147. magiran.com/p1877301
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال