ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه آیینه چی، مسعود باقرزاده کثیری، کمال الدین قرنجیگ، (1397). مطالعه و بهینه سازی فرآیند استخراج مواد رنگزای گیاه اسپرک به کمک امواج فرا صوت، نشریه علوم و فناوری رنگ، 12(2)، 115. magiran.com/p1877304
F. Aynehchee, M. B. Kasiri, K. Gharanjig, (2018). Study and Optimization of Extraction of Dye from Weld with Ultrasonic Waves Assisted Extraction (UAE), Journal of Color Science and Technology, 12(2), 115. magiran.com/p1877304
فاطمه آیینه چی، مسعود باقرزاده کثیری، کمال الدین قرنجیگ، مطالعه و بهینه سازی فرآیند استخراج مواد رنگزای گیاه اسپرک به کمک امواج فرا صوت. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1397؛ 12(2): 115. magiran.com/p1877304
F. Aynehchee, M. B. Kasiri, K. Gharanjig, Study and Optimization of Extraction of Dye from Weld with Ultrasonic Waves Assisted Extraction (UAE), Journal of Color Science and Technology, 2018; 12(2): 115. magiran.com/p1877304
فاطمه آیینه چی، مسعود باقرزاده کثیری، کمال الدین قرنجیگ، "مطالعه و بهینه سازی فرآیند استخراج مواد رنگزای گیاه اسپرک به کمک امواج فرا صوت"، نشریه علوم و فناوری رنگ 12، شماره 2 (1397): 115. magiran.com/p1877304
F. Aynehchee, M. B. Kasiri, K. Gharanjig, "Study and Optimization of Extraction of Dye from Weld with Ultrasonic Waves Assisted Extraction (UAE)", Journal of Color Science and Technology 12, no.2 (2018): 115. magiran.com/p1877304
فاطمه آیینه چی، مسعود باقرزاده کثیری، کمال الدین قرنجیگ، (1397). 'مطالعه و بهینه سازی فرآیند استخراج مواد رنگزای گیاه اسپرک به کمک امواج فرا صوت'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 12(2)، صص.115. magiran.com/p1877304
F. Aynehchee, M. B. Kasiri, K. Gharanjig, (2018). 'Study and Optimization of Extraction of Dye from Weld with Ultrasonic Waves Assisted Extraction (UAE)', Journal of Color Science and Technology, 12(2), pp.115. magiran.com/p1877304
فاطمه آیینه چی؛ مسعود باقرزاده کثیری؛ کمال الدین قرنجیگ. "مطالعه و بهینه سازی فرآیند استخراج مواد رنگزای گیاه اسپرک به کمک امواج فرا صوت". نشریه علوم و فناوری رنگ، 12 ،2 ، 1397، 115. magiran.com/p1877304
F. Aynehchee; M. B. Kasiri; K. Gharanjig. "Study and Optimization of Extraction of Dye from Weld with Ultrasonic Waves Assisted Extraction (UAE)", Journal of Color Science and Technology, 12, 2, 2018, 115. magiran.com/p1877304
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال