ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هاجرالسادات مومنی، مصطفی یوسفی، هاله خلیلی، (1397). سنتز ذرات پوسته هسته فلوروسنت سیلیکا و بررسی اثر اندازه ذرات در تعیین pH، نشریه علوم و فناوری رنگ، 12(2)، 107. magiran.com/p1877305
H. Momeni, M. Youssefi, H. Khalili, (2018). Synthesis of Core-shell Silica Fluorescent and the Effect of Size of the Particles on pH Sensing, Journal of Color Science and Technology, 12(2), 107. magiran.com/p1877305
هاجرالسادات مومنی، مصطفی یوسفی، هاله خلیلی، سنتز ذرات پوسته هسته فلوروسنت سیلیکا و بررسی اثر اندازه ذرات در تعیین pH. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1397؛ 12(2): 107. magiran.com/p1877305
H. Momeni, M. Youssefi, H. Khalili, Synthesis of Core-shell Silica Fluorescent and the Effect of Size of the Particles on pH Sensing, Journal of Color Science and Technology, 2018; 12(2): 107. magiran.com/p1877305
هاجرالسادات مومنی، مصطفی یوسفی، هاله خلیلی، "سنتز ذرات پوسته هسته فلوروسنت سیلیکا و بررسی اثر اندازه ذرات در تعیین pH"، نشریه علوم و فناوری رنگ 12، شماره 2 (1397): 107. magiran.com/p1877305
H. Momeni, M. Youssefi, H. Khalili, "Synthesis of Core-shell Silica Fluorescent and the Effect of Size of the Particles on pH Sensing", Journal of Color Science and Technology 12, no.2 (2018): 107. magiran.com/p1877305
هاجرالسادات مومنی، مصطفی یوسفی، هاله خلیلی، (1397). 'سنتز ذرات پوسته هسته فلوروسنت سیلیکا و بررسی اثر اندازه ذرات در تعیین pH'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 12(2)، صص.107. magiran.com/p1877305
H. Momeni, M. Youssefi, H. Khalili, (2018). 'Synthesis of Core-shell Silica Fluorescent and the Effect of Size of the Particles on pH Sensing', Journal of Color Science and Technology, 12(2), pp.107. magiran.com/p1877305
هاجرالسادات مومنی؛ مصطفی یوسفی؛ هاله خلیلی. "سنتز ذرات پوسته هسته فلوروسنت سیلیکا و بررسی اثر اندازه ذرات در تعیین pH". نشریه علوم و فناوری رنگ، 12 ،2 ، 1397، 107. magiran.com/p1877305
H. Momeni; M. Youssefi; H. Khalili. "Synthesis of Core-shell Silica Fluorescent and the Effect of Size of the Particles on pH Sensing", Journal of Color Science and Technology, 12, 2, 2018, 107. magiran.com/p1877305
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال