ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد دهقانی، نوید نصیری زاده، سعید جعفری، (1397). اندازه گیری مستقیم ماده رنگزای راکتیو نارنجی 84 در نمونه های در حال رنگبری با استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با اکسید گرافن / نانوذرات نقره، نشریه علوم و فناوری رنگ، 12(2)، 81. magiran.com/p1877307
M. Dehghani, N. Nasirizadeh, S. Jafari, (2018). Direct Determination of Reactive Orange 84 at Discoloring Samples Using Glassy Carbon Electrode Modified with GO/Ag Nanoparticles, Journal of Color Science and Technology, 12(2), 81. magiran.com/p1877307
محمد دهقانی، نوید نصیری زاده، سعید جعفری، اندازه گیری مستقیم ماده رنگزای راکتیو نارنجی 84 در نمونه های در حال رنگبری با استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با اکسید گرافن / نانوذرات نقره. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1397؛ 12(2): 81. magiran.com/p1877307
M. Dehghani, N. Nasirizadeh, S. Jafari, Direct Determination of Reactive Orange 84 at Discoloring Samples Using Glassy Carbon Electrode Modified with GO/Ag Nanoparticles, Journal of Color Science and Technology, 2018; 12(2): 81. magiran.com/p1877307
محمد دهقانی، نوید نصیری زاده، سعید جعفری، "اندازه گیری مستقیم ماده رنگزای راکتیو نارنجی 84 در نمونه های در حال رنگبری با استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با اکسید گرافن / نانوذرات نقره"، نشریه علوم و فناوری رنگ 12، شماره 2 (1397): 81. magiran.com/p1877307
M. Dehghani, N. Nasirizadeh, S. Jafari, "Direct Determination of Reactive Orange 84 at Discoloring Samples Using Glassy Carbon Electrode Modified with GO/Ag Nanoparticles", Journal of Color Science and Technology 12, no.2 (2018): 81. magiran.com/p1877307
محمد دهقانی، نوید نصیری زاده، سعید جعفری، (1397). 'اندازه گیری مستقیم ماده رنگزای راکتیو نارنجی 84 در نمونه های در حال رنگبری با استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با اکسید گرافن / نانوذرات نقره'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 12(2)، صص.81. magiran.com/p1877307
M. Dehghani, N. Nasirizadeh, S. Jafari, (2018). 'Direct Determination of Reactive Orange 84 at Discoloring Samples Using Glassy Carbon Electrode Modified with GO/Ag Nanoparticles', Journal of Color Science and Technology, 12(2), pp.81. magiran.com/p1877307
محمد دهقانی؛ نوید نصیری زاده؛ سعید جعفری. "اندازه گیری مستقیم ماده رنگزای راکتیو نارنجی 84 در نمونه های در حال رنگبری با استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با اکسید گرافن / نانوذرات نقره". نشریه علوم و فناوری رنگ، 12 ،2 ، 1397، 81. magiran.com/p1877307
M. Dehghani; N. Nasirizadeh; S. Jafari. "Direct Determination of Reactive Orange 84 at Discoloring Samples Using Glassy Carbon Electrode Modified with GO/Ag Nanoparticles", Journal of Color Science and Technology, 12, 2, 2018, 81. magiran.com/p1877307
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال