ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زیبا نظری، فرهاد نظریان فیروز آبادی، احمد اسماعیلی، مصطفی درویش نیا، (1397). تولید پپتید ضد میکروبی درماسپتین B1 نوترکیب در سیستم کشت ریشه های موئین توتون و زیست سنجی اثرات ضد باکتریایی، فصلنامه یافته، 20(2)، 103-118. magiran.com/p1877412
Ziba Nazari, Farhad Nazarian Firouzabadi , Ahmad Ismaili, Mostafa Darvishnia, (2018). Production of a recombinant antimicrobial Dermaseptine B1 peptide in Nicotiana tabacum L. hairy roots with antibacterial activity, Yafteh, 20(2), 103-118. magiran.com/p1877412
زیبا نظری، فرهاد نظریان فیروز آبادی، احمد اسماعیلی، مصطفی درویش نیا، تولید پپتید ضد میکروبی درماسپتین B1 نوترکیب در سیستم کشت ریشه های موئین توتون و زیست سنجی اثرات ضد باکتریایی. فصلنامه یافته، 1397؛ 20(2): 103-118. magiran.com/p1877412
Ziba Nazari, Farhad Nazarian Firouzabadi , Ahmad Ismaili, Mostafa Darvishnia, Production of a recombinant antimicrobial Dermaseptine B1 peptide in Nicotiana tabacum L. hairy roots with antibacterial activity, Yafteh, 2018; 20(2): 103-118. magiran.com/p1877412
زیبا نظری، فرهاد نظریان فیروز آبادی، احمد اسماعیلی، مصطفی درویش نیا، "تولید پپتید ضد میکروبی درماسپتین B1 نوترکیب در سیستم کشت ریشه های موئین توتون و زیست سنجی اثرات ضد باکتریایی"، فصلنامه یافته 20، شماره 2 (1397): 103-118. magiran.com/p1877412
Ziba Nazari, Farhad Nazarian Firouzabadi , Ahmad Ismaili, Mostafa Darvishnia, "Production of a recombinant antimicrobial Dermaseptine B1 peptide in Nicotiana tabacum L. hairy roots with antibacterial activity", Yafteh 20, no.2 (2018): 103-118. magiran.com/p1877412
زیبا نظری، فرهاد نظریان فیروز آبادی، احمد اسماعیلی، مصطفی درویش نیا، (1397). 'تولید پپتید ضد میکروبی درماسپتین B1 نوترکیب در سیستم کشت ریشه های موئین توتون و زیست سنجی اثرات ضد باکتریایی'، فصلنامه یافته، 20(2)، صص.103-118. magiran.com/p1877412
Ziba Nazari, Farhad Nazarian Firouzabadi , Ahmad Ismaili, Mostafa Darvishnia, (2018). 'Production of a recombinant antimicrobial Dermaseptine B1 peptide in Nicotiana tabacum L. hairy roots with antibacterial activity', Yafteh, 20(2), pp.103-118. magiran.com/p1877412
زیبا نظری؛ فرهاد نظریان فیروز آبادی؛ احمد اسماعیلی؛ مصطفی درویش نیا. "تولید پپتید ضد میکروبی درماسپتین B1 نوترکیب در سیستم کشت ریشه های موئین توتون و زیست سنجی اثرات ضد باکتریایی". فصلنامه یافته، 20 ،2 ، 1397، 103-118. magiran.com/p1877412
Ziba Nazari; Farhad Nazarian Firouzabadi ; Ahmad Ismaili; Mostafa Darvishnia. "Production of a recombinant antimicrobial Dermaseptine B1 peptide in Nicotiana tabacum L. hairy roots with antibacterial activity", Yafteh, 20, 2, 2018, 103-118. magiran.com/p1877412
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال