ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی محبی ، ناصر عریزاده، علی اشرف جعفری، احسان زندی اصفهان، علیرضا افتخاری، (1397). ارزیابی درصد استقرار جمعیت های مهم ترین بوته ای های علوفه ای چندساله در مناطق مختلف رویشی استان کرمان، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 25(2)، 335-343. magiran.com/p1877959
Ali Mohebbi , Naser Arabzadeh, Ali Ashraf Jafari, Ehsan Zandi Esfahan, Alireza Eftekhari, (2018). Establishment percentage of the most important perennial shrubs in vegetation zones of Kerman, Iranian Journal of Range and Desert Research, 25(2), 335-343. magiran.com/p1877959
علی محبی ، ناصر عریزاده، علی اشرف جعفری، احسان زندی اصفهان، علیرضا افتخاری، ارزیابی درصد استقرار جمعیت های مهم ترین بوته ای های علوفه ای چندساله در مناطق مختلف رویشی استان کرمان. فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 1397؛ 25(2): 335-343. magiran.com/p1877959
Ali Mohebbi , Naser Arabzadeh, Ali Ashraf Jafari, Ehsan Zandi Esfahan, Alireza Eftekhari, Establishment percentage of the most important perennial shrubs in vegetation zones of Kerman, Iranian Journal of Range and Desert Research, 2018; 25(2): 335-343. magiran.com/p1877959
علی محبی ، ناصر عریزاده، علی اشرف جعفری، احسان زندی اصفهان، علیرضا افتخاری، "ارزیابی درصد استقرار جمعیت های مهم ترین بوته ای های علوفه ای چندساله در مناطق مختلف رویشی استان کرمان"، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران 25، شماره 2 (1397): 335-343. magiran.com/p1877959
Ali Mohebbi , Naser Arabzadeh, Ali Ashraf Jafari, Ehsan Zandi Esfahan, Alireza Eftekhari, "Establishment percentage of the most important perennial shrubs in vegetation zones of Kerman", Iranian Journal of Range and Desert Research 25, no.2 (2018): 335-343. magiran.com/p1877959
علی محبی ، ناصر عریزاده، علی اشرف جعفری، احسان زندی اصفهان، علیرضا افتخاری، (1397). 'ارزیابی درصد استقرار جمعیت های مهم ترین بوته ای های علوفه ای چندساله در مناطق مختلف رویشی استان کرمان'، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 25(2)، صص.335-343. magiran.com/p1877959
Ali Mohebbi , Naser Arabzadeh, Ali Ashraf Jafari, Ehsan Zandi Esfahan, Alireza Eftekhari, (2018). 'Establishment percentage of the most important perennial shrubs in vegetation zones of Kerman', Iranian Journal of Range and Desert Research, 25(2), pp.335-343. magiran.com/p1877959
علی محبی ؛ ناصر عریزاده؛ علی اشرف جعفری؛ احسان زندی اصفهان؛ علیرضا افتخاری. "ارزیابی درصد استقرار جمعیت های مهم ترین بوته ای های علوفه ای چندساله در مناطق مختلف رویشی استان کرمان". فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 25 ،2 ، 1397، 335-343. magiran.com/p1877959
Ali Mohebbi ; Naser Arabzadeh; Ali Ashraf Jafari; Ehsan Zandi Esfahan; Alireza Eftekhari. "Establishment percentage of the most important perennial shrubs in vegetation zones of Kerman", Iranian Journal of Range and Desert Research, 25, 2, 2018, 335-343. magiran.com/p1877959
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال