ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدیه عزیزی، بابک عبدالهی مندولکانی ، (1397). شناسایی SNPها در نواحی اگزونی ژن های اوژنول O-متیل ترنسفراز و چاویکول O-متیل ترنسفراز در گیاه ریحان، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 10(1)، 105-117. magiran.com/p1878163
Mahdieh Azizi, Babak Abudollahi , (2018). Identification of SNPs in exonic regions of eugenol O-methyl transferase and chavicol O-methyl transferase genes in basil, Journal of Agricultural Biotechnology, 10(1), 105-117. magiran.com/p1878163
مهدیه عزیزی، بابک عبدالهی مندولکانی ، شناسایی SNPها در نواحی اگزونی ژن های اوژنول O-متیل ترنسفراز و چاویکول O-متیل ترنسفراز در گیاه ریحان. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 1397؛ 10(1): 105-117. magiran.com/p1878163
Mahdieh Azizi, Babak Abudollahi , Identification of SNPs in exonic regions of eugenol O-methyl transferase and chavicol O-methyl transferase genes in basil, Journal of Agricultural Biotechnology, 2018; 10(1): 105-117. magiran.com/p1878163
مهدیه عزیزی، بابک عبدالهی مندولکانی ، "شناسایی SNPها در نواحی اگزونی ژن های اوژنول O-متیل ترنسفراز و چاویکول O-متیل ترنسفراز در گیاه ریحان"، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 10، شماره 1 (1397): 105-117. magiran.com/p1878163
Mahdieh Azizi, Babak Abudollahi , "Identification of SNPs in exonic regions of eugenol O-methyl transferase and chavicol O-methyl transferase genes in basil", Journal of Agricultural Biotechnology 10, no.1 (2018): 105-117. magiran.com/p1878163
مهدیه عزیزی، بابک عبدالهی مندولکانی ، (1397). 'شناسایی SNPها در نواحی اگزونی ژن های اوژنول O-متیل ترنسفراز و چاویکول O-متیل ترنسفراز در گیاه ریحان'، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 10(1)، صص.105-117. magiran.com/p1878163
Mahdieh Azizi, Babak Abudollahi , (2018). 'Identification of SNPs in exonic regions of eugenol O-methyl transferase and chavicol O-methyl transferase genes in basil', Journal of Agricultural Biotechnology, 10(1), pp.105-117. magiran.com/p1878163
مهدیه عزیزی؛ بابک عبدالهی مندولکانی . "شناسایی SNPها در نواحی اگزونی ژن های اوژنول O-متیل ترنسفراز و چاویکول O-متیل ترنسفراز در گیاه ریحان". مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 10 ،1 ، 1397، 105-117. magiran.com/p1878163
Mahdieh Azizi; Babak Abudollahi . "Identification of SNPs in exonic regions of eugenol O-methyl transferase and chavicol O-methyl transferase genes in basil", Journal of Agricultural Biotechnology, 10, 1, 2018, 105-117. magiran.com/p1878163
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال