ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید صمیمی، سعید شریفی، پرنیا ساریخانی، نصرالله سجادی ، (1397). بررسی عوامل تاثیر گذار بر نگرش مصرف کنندگان کالا های ورزشی تقلبی، نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز، 2(8)، 2. magiran.com/p1878198
Vahid Samimi, Saeed Sharifi, Parnya Sarikhani, Nasrollah Sajjadi , (2018). Investigating the Factors Affecting the Attitudes of Consumer Confiscated Sporting Goods, Journal of sport science and Educational Applied Researches without borders, 2(8), 2. magiran.com/p1878198
وحید صمیمی، سعید شریفی، پرنیا ساریخانی، نصرالله سجادی ، بررسی عوامل تاثیر گذار بر نگرش مصرف کنندگان کالا های ورزشی تقلبی. نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز، 1397؛ 2(8): 2. magiran.com/p1878198
Vahid Samimi, Saeed Sharifi, Parnya Sarikhani, Nasrollah Sajjadi , Investigating the Factors Affecting the Attitudes of Consumer Confiscated Sporting Goods, Journal of sport science and Educational Applied Researches without borders, 2018; 2(8): 2. magiran.com/p1878198
وحید صمیمی، سعید شریفی، پرنیا ساریخانی، نصرالله سجادی ، "بررسی عوامل تاثیر گذار بر نگرش مصرف کنندگان کالا های ورزشی تقلبی"، نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز 2، شماره 8 (1397): 2. magiran.com/p1878198
Vahid Samimi, Saeed Sharifi, Parnya Sarikhani, Nasrollah Sajjadi , "Investigating the Factors Affecting the Attitudes of Consumer Confiscated Sporting Goods", Journal of sport science and Educational Applied Researches without borders 2, no.8 (2018): 2. magiran.com/p1878198
وحید صمیمی، سعید شریفی، پرنیا ساریخانی، نصرالله سجادی ، (1397). 'بررسی عوامل تاثیر گذار بر نگرش مصرف کنندگان کالا های ورزشی تقلبی'، نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز، 2(8)، صص.2. magiran.com/p1878198
Vahid Samimi, Saeed Sharifi, Parnya Sarikhani, Nasrollah Sajjadi , (2018). 'Investigating the Factors Affecting the Attitudes of Consumer Confiscated Sporting Goods', Journal of sport science and Educational Applied Researches without borders, 2(8), pp.2. magiran.com/p1878198
وحید صمیمی؛ سعید شریفی؛ پرنیا ساریخانی؛ نصرالله سجادی . "بررسی عوامل تاثیر گذار بر نگرش مصرف کنندگان کالا های ورزشی تقلبی". نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز، 2 ،8 ، 1397، 2. magiran.com/p1878198
Vahid Samimi; Saeed Sharifi; Parnya Sarikhani; Nasrollah Sajjadi . "Investigating the Factors Affecting the Attitudes of Consumer Confiscated Sporting Goods", Journal of sport science and Educational Applied Researches without borders, 2, 8, 2018, 2. magiran.com/p1878198
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال