ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام سبزی، حمید محمدی آذرم، امیرپرویز سلاطی، (1397). تاثیر سطوح مختلف ال- کارنیتین بر فاکتورهای رشد، ترکیبات بدن و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی انگشت قد کپور معمولی، نشریه علوم و فنون شیلات، 7(2)، 81-86. magiran.com/p1878489
E. Sabzi, H. Mohammadi Azarm, A.P. Salati, (2018). Effect of Different Levels of L-carnitine on Growth Factors, Body Compositions, and Some Blood Biochemical Parameters of Fingerling Carp, Journal of Fisheries Science and Technology, 7(2), 81-86. magiran.com/p1878489
الهام سبزی، حمید محمدی آذرم، امیرپرویز سلاطی، تاثیر سطوح مختلف ال- کارنیتین بر فاکتورهای رشد، ترکیبات بدن و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی انگشت قد کپور معمولی. نشریه علوم و فنون شیلات، 1397؛ 7(2): 81-86. magiran.com/p1878489
E. Sabzi, H. Mohammadi Azarm, A.P. Salati, Effect of Different Levels of L-carnitine on Growth Factors, Body Compositions, and Some Blood Biochemical Parameters of Fingerling Carp, Journal of Fisheries Science and Technology, 2018; 7(2): 81-86. magiran.com/p1878489
الهام سبزی، حمید محمدی آذرم، امیرپرویز سلاطی، "تاثیر سطوح مختلف ال- کارنیتین بر فاکتورهای رشد، ترکیبات بدن و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی انگشت قد کپور معمولی"، نشریه علوم و فنون شیلات 7، شماره 2 (1397): 81-86. magiran.com/p1878489
E. Sabzi, H. Mohammadi Azarm, A.P. Salati, "Effect of Different Levels of L-carnitine on Growth Factors, Body Compositions, and Some Blood Biochemical Parameters of Fingerling Carp", Journal of Fisheries Science and Technology 7, no.2 (2018): 81-86. magiran.com/p1878489
الهام سبزی، حمید محمدی آذرم، امیرپرویز سلاطی، (1397). 'تاثیر سطوح مختلف ال- کارنیتین بر فاکتورهای رشد، ترکیبات بدن و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی انگشت قد کپور معمولی'، نشریه علوم و فنون شیلات، 7(2)، صص.81-86. magiran.com/p1878489
E. Sabzi, H. Mohammadi Azarm, A.P. Salati, (2018). 'Effect of Different Levels of L-carnitine on Growth Factors, Body Compositions, and Some Blood Biochemical Parameters of Fingerling Carp', Journal of Fisheries Science and Technology, 7(2), pp.81-86. magiran.com/p1878489
الهام سبزی؛ حمید محمدی آذرم؛ امیرپرویز سلاطی. "تاثیر سطوح مختلف ال- کارنیتین بر فاکتورهای رشد، ترکیبات بدن و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی انگشت قد کپور معمولی". نشریه علوم و فنون شیلات، 7 ،2 ، 1397، 81-86. magiran.com/p1878489
E. Sabzi; H. Mohammadi Azarm; A.P. Salati. "Effect of Different Levels of L-carnitine on Growth Factors, Body Compositions, and Some Blood Biochemical Parameters of Fingerling Carp", Journal of Fisheries Science and Technology, 7, 2, 2018, 81-86. magiran.com/p1878489
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال