ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نازنین فاطمیان، مهدی تهرانی دوست ، فرناز قاسمی، (1397). مقایسه ی حافظه ی بازشناسی چهره های دارای هیجانات مثبت و منفی، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 20(2)، 40. magiran.com/p1878491
Nazanin Fatemian, Mehdi Tehrani-Doost , Farnaz Ghassemi, (2018). Comparing Recognition Memory of Faces with Positive/Negative Emotions, Advances in Cognitive Science, 20(2), 40. magiran.com/p1878491
نازنین فاطمیان، مهدی تهرانی دوست ، فرناز قاسمی، مقایسه ی حافظه ی بازشناسی چهره های دارای هیجانات مثبت و منفی. فصلنامه تازه های علوم شناختی، 1397؛ 20(2): 40. magiran.com/p1878491
Nazanin Fatemian, Mehdi Tehrani-Doost , Farnaz Ghassemi, Comparing Recognition Memory of Faces with Positive/Negative Emotions, Advances in Cognitive Science, 2018; 20(2): 40. magiran.com/p1878491
نازنین فاطمیان، مهدی تهرانی دوست ، فرناز قاسمی، "مقایسه ی حافظه ی بازشناسی چهره های دارای هیجانات مثبت و منفی"، فصلنامه تازه های علوم شناختی 20، شماره 2 (1397): 40. magiran.com/p1878491
Nazanin Fatemian, Mehdi Tehrani-Doost , Farnaz Ghassemi, "Comparing Recognition Memory of Faces with Positive/Negative Emotions", Advances in Cognitive Science 20, no.2 (2018): 40. magiran.com/p1878491
نازنین فاطمیان، مهدی تهرانی دوست ، فرناز قاسمی، (1397). 'مقایسه ی حافظه ی بازشناسی چهره های دارای هیجانات مثبت و منفی'، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 20(2)، صص.40. magiran.com/p1878491
Nazanin Fatemian, Mehdi Tehrani-Doost , Farnaz Ghassemi, (2018). 'Comparing Recognition Memory of Faces with Positive/Negative Emotions', Advances in Cognitive Science, 20(2), pp.40. magiran.com/p1878491
نازنین فاطمیان؛ مهدی تهرانی دوست ؛ فرناز قاسمی. "مقایسه ی حافظه ی بازشناسی چهره های دارای هیجانات مثبت و منفی". فصلنامه تازه های علوم شناختی، 20 ،2 ، 1397، 40. magiran.com/p1878491
Nazanin Fatemian; Mehdi Tehrani-Doost ; Farnaz Ghassemi. "Comparing Recognition Memory of Faces with Positive/Negative Emotions", Advances in Cognitive Science, 20, 2, 2018, 40. magiran.com/p1878491
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال