ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد پور احمد، حسین حاتمی نژاد، نبی مرادپور ، (1397). بررسی تطبیقی شاخص های توسعه پیاده روی در شهر تهران (نمونه موردی: محلات امیرآباد و دانشگاه تهران)، فصلنامه فضای جغرافیایی، 18(62)، 211-235. magiran.com/p1878877
Ahmad Poorahmad, Hosin Hataminejad, Nabi Moradpoor , (2018). A comparative study of development indicators walking in Tehran (Case Study: neighborhood Amirabad and Tehran University), Geographic Space, 18(62), 211-235. magiran.com/p1878877
احمد پور احمد، حسین حاتمی نژاد، نبی مرادپور ، بررسی تطبیقی شاخص های توسعه پیاده روی در شهر تهران (نمونه موردی: محلات امیرآباد و دانشگاه تهران). فصلنامه فضای جغرافیایی، 1397؛ 18(62): 211-235. magiran.com/p1878877
Ahmad Poorahmad, Hosin Hataminejad, Nabi Moradpoor , A comparative study of development indicators walking in Tehran (Case Study: neighborhood Amirabad and Tehran University), Geographic Space, 2018; 18(62): 211-235. magiran.com/p1878877
احمد پور احمد، حسین حاتمی نژاد، نبی مرادپور ، "بررسی تطبیقی شاخص های توسعه پیاده روی در شهر تهران (نمونه موردی: محلات امیرآباد و دانشگاه تهران)"، فصلنامه فضای جغرافیایی 18، شماره 62 (1397): 211-235. magiran.com/p1878877
Ahmad Poorahmad, Hosin Hataminejad, Nabi Moradpoor , "A comparative study of development indicators walking in Tehran (Case Study: neighborhood Amirabad and Tehran University)", Geographic Space 18, no.62 (2018): 211-235. magiran.com/p1878877
احمد پور احمد، حسین حاتمی نژاد، نبی مرادپور ، (1397). 'بررسی تطبیقی شاخص های توسعه پیاده روی در شهر تهران (نمونه موردی: محلات امیرآباد و دانشگاه تهران)'، فصلنامه فضای جغرافیایی، 18(62)، صص.211-235. magiran.com/p1878877
Ahmad Poorahmad, Hosin Hataminejad, Nabi Moradpoor , (2018). 'A comparative study of development indicators walking in Tehran (Case Study: neighborhood Amirabad and Tehran University)', Geographic Space, 18(62), pp.211-235. magiran.com/p1878877
احمد پور احمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ نبی مرادپور . "بررسی تطبیقی شاخص های توسعه پیاده روی در شهر تهران (نمونه موردی: محلات امیرآباد و دانشگاه تهران)". فصلنامه فضای جغرافیایی، 18 ،62 ، 1397، 211-235. magiran.com/p1878877
Ahmad Poorahmad; Hosin Hataminejad; Nabi Moradpoor . "A comparative study of development indicators walking in Tehran (Case Study: neighborhood Amirabad and Tehran University)", Geographic Space, 18, 62, 2018, 211-235. magiran.com/p1878877
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال