ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد رضا محبوبی، شهره شامکوییان، غلامحسین عبدالله زاده، (1397). سنجش آسیب پذیری و آمادگی کشاورزان برای مواجهه با شرایط خشکسالی،مورد مطالعه: شهرستان کاشمر، فصلنامه فضای جغرافیایی، 18(62)، 171-190. magiran.com/p1878879
Mohammadreza Mahboobi , Shohreh Shamkouiyan, Gholamhossein Abdollazadeh, (2018). Measurement the farmer's vulnerability and readiness for facing with drought conditions, Case: Kashmar County, Geographic Space, 18(62), 171-190. magiran.com/p1878879
محمد رضا محبوبی، شهره شامکوییان، غلامحسین عبدالله زاده، سنجش آسیب پذیری و آمادگی کشاورزان برای مواجهه با شرایط خشکسالی،مورد مطالعه: شهرستان کاشمر. فصلنامه فضای جغرافیایی، 1397؛ 18(62): 171-190. magiran.com/p1878879
Mohammadreza Mahboobi , Shohreh Shamkouiyan, Gholamhossein Abdollazadeh, Measurement the farmer's vulnerability and readiness for facing with drought conditions, Case: Kashmar County, Geographic Space, 2018; 18(62): 171-190. magiran.com/p1878879
محمد رضا محبوبی، شهره شامکوییان، غلامحسین عبدالله زاده، "سنجش آسیب پذیری و آمادگی کشاورزان برای مواجهه با شرایط خشکسالی،مورد مطالعه: شهرستان کاشمر"، فصلنامه فضای جغرافیایی 18، شماره 62 (1397): 171-190. magiran.com/p1878879
Mohammadreza Mahboobi , Shohreh Shamkouiyan, Gholamhossein Abdollazadeh, "Measurement the farmer's vulnerability and readiness for facing with drought conditions, Case: Kashmar County", Geographic Space 18, no.62 (2018): 171-190. magiran.com/p1878879
محمد رضا محبوبی، شهره شامکوییان، غلامحسین عبدالله زاده، (1397). 'سنجش آسیب پذیری و آمادگی کشاورزان برای مواجهه با شرایط خشکسالی،مورد مطالعه: شهرستان کاشمر'، فصلنامه فضای جغرافیایی، 18(62)، صص.171-190. magiran.com/p1878879
Mohammadreza Mahboobi , Shohreh Shamkouiyan, Gholamhossein Abdollazadeh, (2018). 'Measurement the farmer's vulnerability and readiness for facing with drought conditions, Case: Kashmar County', Geographic Space, 18(62), pp.171-190. magiran.com/p1878879
محمد رضا محبوبی؛ شهره شامکوییان؛ غلامحسین عبدالله زاده. "سنجش آسیب پذیری و آمادگی کشاورزان برای مواجهه با شرایط خشکسالی،مورد مطالعه: شهرستان کاشمر". فصلنامه فضای جغرافیایی، 18 ،62 ، 1397، 171-190. magiran.com/p1878879
Mohammadreza Mahboobi ; Shohreh Shamkouiyan; Gholamhossein Abdollazadeh. "Measurement the farmer's vulnerability and readiness for facing with drought conditions, Case: Kashmar County", Geographic Space, 18, 62, 2018, 171-190. magiran.com/p1878879
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال