ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهناز راحلی نمین ، ثمر مرتضوی، (1397). پیش بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی و توسعه مناطق مسکونی با استفاده از مدل زنجیره ای CA مارکوف و روش ژئومد، مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره سو، استان گلستان، فصلنامه فضای جغرافیایی، 18(62)، 159-169. magiran.com/p1878880
Behnaz Raheli Namin , Samar Mortazavi Dr, (2018). Predicting the spatial land use changes and development of residential areas using CA_MARKOV‎ and GEOMOD‎ methods. Case study: Ghara-su basin, Golestan Province, Geographic Space, 18(62), 159-169. magiran.com/p1878880
بهناز راحلی نمین ، ثمر مرتضوی، پیش بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی و توسعه مناطق مسکونی با استفاده از مدل زنجیره ای CA مارکوف و روش ژئومد، مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره سو، استان گلستان. فصلنامه فضای جغرافیایی، 1397؛ 18(62): 159-169. magiran.com/p1878880
Behnaz Raheli Namin , Samar Mortazavi Dr, Predicting the spatial land use changes and development of residential areas using CA_MARKOV‎ and GEOMOD‎ methods. Case study: Ghara-su basin, Golestan Province, Geographic Space, 2018; 18(62): 159-169. magiran.com/p1878880
بهناز راحلی نمین ، ثمر مرتضوی، "پیش بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی و توسعه مناطق مسکونی با استفاده از مدل زنجیره ای CA مارکوف و روش ژئومد، مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره سو، استان گلستان"، فصلنامه فضای جغرافیایی 18، شماره 62 (1397): 159-169. magiran.com/p1878880
Behnaz Raheli Namin , Samar Mortazavi Dr, "Predicting the spatial land use changes and development of residential areas using CA_MARKOV‎ and GEOMOD‎ methods. Case study: Ghara-su basin, Golestan Province", Geographic Space 18, no.62 (2018): 159-169. magiran.com/p1878880
بهناز راحلی نمین ، ثمر مرتضوی، (1397). 'پیش بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی و توسعه مناطق مسکونی با استفاده از مدل زنجیره ای CA مارکوف و روش ژئومد، مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره سو، استان گلستان'، فصلنامه فضای جغرافیایی، 18(62)، صص.159-169. magiran.com/p1878880
Behnaz Raheli Namin , Samar Mortazavi Dr, (2018). 'Predicting the spatial land use changes and development of residential areas using CA_MARKOV‎ and GEOMOD‎ methods. Case study: Ghara-su basin, Golestan Province', Geographic Space, 18(62), pp.159-169. magiran.com/p1878880
بهناز راحلی نمین ؛ ثمر مرتضوی. "پیش بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی و توسعه مناطق مسکونی با استفاده از مدل زنجیره ای CA مارکوف و روش ژئومد، مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره سو، استان گلستان". فصلنامه فضای جغرافیایی، 18 ،62 ، 1397، 159-169. magiran.com/p1878880
Behnaz Raheli Namin ; Samar Mortazavi Dr. "Predicting the spatial land use changes and development of residential areas using CA_MARKOV‎ and GEOMOD‎ methods. Case study: Ghara-su basin, Golestan Province", Geographic Space, 18, 62, 2018, 159-169. magiran.com/p1878880
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال