ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی پناهی ، (1397). بررسی ارتباط بین آلاینده های شاخص کیفیت هوا و پارامترهای هواشناسی در اینورژهای شدید شهر تبریز، فصلنامه فضای جغرافیایی، 18(62)، 63-76. magiran.com/p1878884
Ali Panahi , (2018). Investigating the Relationship between AQI Pollutants and Meteorological Parameters in Severe Inversions of Tabriz, Iran, Geographic Space, 18(62), 63-76. magiran.com/p1878884
علی پناهی ، بررسی ارتباط بین آلاینده های شاخص کیفیت هوا و پارامترهای هواشناسی در اینورژهای شدید شهر تبریز. فصلنامه فضای جغرافیایی، 1397؛ 18(62): 63-76. magiran.com/p1878884
Ali Panahi , Investigating the Relationship between AQI Pollutants and Meteorological Parameters in Severe Inversions of Tabriz, Iran, Geographic Space, 2018; 18(62): 63-76. magiran.com/p1878884
علی پناهی ، "بررسی ارتباط بین آلاینده های شاخص کیفیت هوا و پارامترهای هواشناسی در اینورژهای شدید شهر تبریز"، فصلنامه فضای جغرافیایی 18، شماره 62 (1397): 63-76. magiran.com/p1878884
Ali Panahi , "Investigating the Relationship between AQI Pollutants and Meteorological Parameters in Severe Inversions of Tabriz, Iran", Geographic Space 18, no.62 (2018): 63-76. magiran.com/p1878884
علی پناهی ، (1397). 'بررسی ارتباط بین آلاینده های شاخص کیفیت هوا و پارامترهای هواشناسی در اینورژهای شدید شهر تبریز'، فصلنامه فضای جغرافیایی، 18(62)، صص.63-76. magiran.com/p1878884
Ali Panahi , (2018). 'Investigating the Relationship between AQI Pollutants and Meteorological Parameters in Severe Inversions of Tabriz, Iran', Geographic Space, 18(62), pp.63-76. magiran.com/p1878884
علی پناهی . "بررسی ارتباط بین آلاینده های شاخص کیفیت هوا و پارامترهای هواشناسی در اینورژهای شدید شهر تبریز". فصلنامه فضای جغرافیایی، 18 ،62 ، 1397، 63-76. magiran.com/p1878884
Ali Panahi . "Investigating the Relationship between AQI Pollutants and Meteorological Parameters in Severe Inversions of Tabriz, Iran", Geographic Space, 18, 62, 2018, 63-76. magiran.com/p1878884
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال