ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کبری ارجمند، علیرضا مشکی، هومن زوانبخش، مریم ملاشاهی ، محمدکیا کیانیان، (1397). تاثیر‏ مبدا بذر و تیمارهای مکانیکی و شیمیایی بر زنده مانی و جوانه زنی بذر گونه Robinia pseudoacacia L.، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 5(2)، 71-81. magiran.com/p1878909
Kobra Arjmand, Alireza Moshki, Hooman Ravanbakhsh, Maryam Mollashahi , Mohammadkia Kianian, (2018). Effect of provenance, mechanical and chemical treatments on seed viablility and germination rate of Robinia peseudoacacia, Iranian Journal of Seed Science and Research, 5(2), 71-81. magiran.com/p1878909
کبری ارجمند، علیرضا مشکی، هومن زوانبخش، مریم ملاشاهی ، محمدکیا کیانیان، تاثیر‏ مبدا بذر و تیمارهای مکانیکی و شیمیایی بر زنده مانی و جوانه زنی بذر گونه Robinia pseudoacacia L.. نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1397؛ 5(2): 71-81. magiran.com/p1878909
Kobra Arjmand, Alireza Moshki, Hooman Ravanbakhsh, Maryam Mollashahi , Mohammadkia Kianian, Effect of provenance, mechanical and chemical treatments on seed viablility and germination rate of Robinia peseudoacacia, Iranian Journal of Seed Science and Research, 2018; 5(2): 71-81. magiran.com/p1878909
کبری ارجمند، علیرضا مشکی، هومن زوانبخش، مریم ملاشاهی ، محمدکیا کیانیان، "تاثیر‏ مبدا بذر و تیمارهای مکانیکی و شیمیایی بر زنده مانی و جوانه زنی بذر گونه Robinia pseudoacacia L."، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 5، شماره 2 (1397): 71-81. magiran.com/p1878909
Kobra Arjmand, Alireza Moshki, Hooman Ravanbakhsh, Maryam Mollashahi , Mohammadkia Kianian, "Effect of provenance, mechanical and chemical treatments on seed viablility and germination rate of Robinia peseudoacacia", Iranian Journal of Seed Science and Research 5, no.2 (2018): 71-81. magiran.com/p1878909
کبری ارجمند، علیرضا مشکی، هومن زوانبخش، مریم ملاشاهی ، محمدکیا کیانیان، (1397). 'تاثیر‏ مبدا بذر و تیمارهای مکانیکی و شیمیایی بر زنده مانی و جوانه زنی بذر گونه Robinia pseudoacacia L.'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 5(2)، صص.71-81. magiran.com/p1878909
Kobra Arjmand, Alireza Moshki, Hooman Ravanbakhsh, Maryam Mollashahi , Mohammadkia Kianian, (2018). 'Effect of provenance, mechanical and chemical treatments on seed viablility and germination rate of Robinia peseudoacacia', Iranian Journal of Seed Science and Research, 5(2), pp.71-81. magiran.com/p1878909
کبری ارجمند؛ علیرضا مشکی؛ هومن زوانبخش؛ مریم ملاشاهی ؛ محمدکیا کیانیان. "تاثیر‏ مبدا بذر و تیمارهای مکانیکی و شیمیایی بر زنده مانی و جوانه زنی بذر گونه Robinia pseudoacacia L.". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 5 ،2 ، 1397، 71-81. magiran.com/p1878909
Kobra Arjmand; Alireza Moshki; Hooman Ravanbakhsh; Maryam Mollashahi ; Mohammadkia Kianian. "Effect of provenance, mechanical and chemical treatments on seed viablility and germination rate of Robinia peseudoacacia", Iranian Journal of Seed Science and Research, 5, 2, 2018, 71-81. magiran.com/p1878909
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال