ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نصرالله ساغروانیان، امیرحسین جعفریان، نرگس قاضی، معین مزینی، (1397). بررسی بیان TGF-? در ژانت سل گرانولومای فکین و ژانت سل تومور استخوان، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 42(3)، 221-228. magiran.com/p1878910
Nasrollah Saghravanian, Amir Hossein Jafarian, Narges Ghazi, Moein Mozayeni, (2018). Expression of Transforming Growth Factor Beta in Giant-cell Granuloma of Jaws and Giant-cell Tumor of Bone, Journal of Mashhad Dental School, 42(3), 221-228. magiran.com/p1878910
نصرالله ساغروانیان، امیرحسین جعفریان، نرگس قاضی، معین مزینی، بررسی بیان TGF-? در ژانت سل گرانولومای فکین و ژانت سل تومور استخوان. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 1397؛ 42(3): 221-228. magiran.com/p1878910
Nasrollah Saghravanian, Amir Hossein Jafarian, Narges Ghazi, Moein Mozayeni, Expression of Transforming Growth Factor Beta in Giant-cell Granuloma of Jaws and Giant-cell Tumor of Bone, Journal of Mashhad Dental School, 2018; 42(3): 221-228. magiran.com/p1878910
نصرالله ساغروانیان، امیرحسین جعفریان، نرگس قاضی، معین مزینی، "بررسی بیان TGF-? در ژانت سل گرانولومای فکین و ژانت سل تومور استخوان"، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 42، شماره 3 (1397): 221-228. magiran.com/p1878910
Nasrollah Saghravanian, Amir Hossein Jafarian, Narges Ghazi, Moein Mozayeni, "Expression of Transforming Growth Factor Beta in Giant-cell Granuloma of Jaws and Giant-cell Tumor of Bone", Journal of Mashhad Dental School 42, no.3 (2018): 221-228. magiran.com/p1878910
نصرالله ساغروانیان، امیرحسین جعفریان، نرگس قاضی، معین مزینی، (1397). 'بررسی بیان TGF-? در ژانت سل گرانولومای فکین و ژانت سل تومور استخوان'، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 42(3)، صص.221-228. magiran.com/p1878910
Nasrollah Saghravanian, Amir Hossein Jafarian, Narges Ghazi, Moein Mozayeni, (2018). 'Expression of Transforming Growth Factor Beta in Giant-cell Granuloma of Jaws and Giant-cell Tumor of Bone', Journal of Mashhad Dental School, 42(3), pp.221-228. magiran.com/p1878910
نصرالله ساغروانیان؛ امیرحسین جعفریان؛ نرگس قاضی؛ معین مزینی. "بررسی بیان TGF-? در ژانت سل گرانولومای فکین و ژانت سل تومور استخوان". مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 42 ،3 ، 1397، 221-228. magiran.com/p1878910
Nasrollah Saghravanian; Amir Hossein Jafarian; Narges Ghazi; Moein Mozayeni. "Expression of Transforming Growth Factor Beta in Giant-cell Granuloma of Jaws and Giant-cell Tumor of Bone", Journal of Mashhad Dental School, 42, 3, 2018, 221-228. magiran.com/p1878910
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال