ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عاتکه موقری پور، محمود شیخ فتح الهی، مهسا پور زمانی، شیرین عابدینی، زهرا جمالی، (1397). مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد قارچی عصاره گیاه پونه کوهی با نیستاتین بر کاندیدا آلبیکنس، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 42(3)، 271-277. magiran.com/p1878937
Ateke Movaghari Pour, Mahmood Sheikh Fathollahi, Mahsa Poor Zamani, Shirin Abedini, Zahra Jamali, (2018). Comparison of Anti-Fungal Effect of Origanum Vulgare Extract Versus Nystatin On Candida Albicans; an In Vitro Study, Journal of Mashhad Dental School, 42(3), 271-277. magiran.com/p1878937
عاتکه موقری پور، محمود شیخ فتح الهی، مهسا پور زمانی، شیرین عابدینی، زهرا جمالی، مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد قارچی عصاره گیاه پونه کوهی با نیستاتین بر کاندیدا آلبیکنس. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 1397؛ 42(3): 271-277. magiran.com/p1878937
Ateke Movaghari Pour, Mahmood Sheikh Fathollahi, Mahsa Poor Zamani, Shirin Abedini, Zahra Jamali, Comparison of Anti-Fungal Effect of Origanum Vulgare Extract Versus Nystatin On Candida Albicans; an In Vitro Study, Journal of Mashhad Dental School, 2018; 42(3): 271-277. magiran.com/p1878937
عاتکه موقری پور، محمود شیخ فتح الهی، مهسا پور زمانی، شیرین عابدینی، زهرا جمالی، "مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد قارچی عصاره گیاه پونه کوهی با نیستاتین بر کاندیدا آلبیکنس"، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 42، شماره 3 (1397): 271-277. magiran.com/p1878937
Ateke Movaghari Pour, Mahmood Sheikh Fathollahi, Mahsa Poor Zamani, Shirin Abedini, Zahra Jamali, "Comparison of Anti-Fungal Effect of Origanum Vulgare Extract Versus Nystatin On Candida Albicans; an In Vitro Study", Journal of Mashhad Dental School 42, no.3 (2018): 271-277. magiran.com/p1878937
عاتکه موقری پور، محمود شیخ فتح الهی، مهسا پور زمانی، شیرین عابدینی، زهرا جمالی، (1397). 'مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد قارچی عصاره گیاه پونه کوهی با نیستاتین بر کاندیدا آلبیکنس'، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 42(3)، صص.271-277. magiran.com/p1878937
Ateke Movaghari Pour, Mahmood Sheikh Fathollahi, Mahsa Poor Zamani, Shirin Abedini, Zahra Jamali, (2018). 'Comparison of Anti-Fungal Effect of Origanum Vulgare Extract Versus Nystatin On Candida Albicans; an In Vitro Study', Journal of Mashhad Dental School, 42(3), pp.271-277. magiran.com/p1878937
عاتکه موقری پور؛ محمود شیخ فتح الهی؛ مهسا پور زمانی؛ شیرین عابدینی؛ زهرا جمالی. "مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد قارچی عصاره گیاه پونه کوهی با نیستاتین بر کاندیدا آلبیکنس". مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 42 ،3 ، 1397، 271-277. magiran.com/p1878937
Ateke Movaghari Pour; Mahmood Sheikh Fathollahi; Mahsa Poor Zamani; Shirin Abedini; Zahra Jamali. "Comparison of Anti-Fungal Effect of Origanum Vulgare Extract Versus Nystatin On Candida Albicans; an In Vitro Study", Journal of Mashhad Dental School, 42, 3, 2018, 271-277. magiran.com/p1878937
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال