ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادر شریعتمداری، امیر حسین صادقپور ، امیرحسین کرم داد، فرشاد دگمه چی، (1397). بررسی تاثیر الیاف بر مقاومت برشی پسماند جامد شهری، مجله مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر، 50(3)، 561-572. magiran.com/p1878986
Nader Shariatmadari, Amir Hossein Sadeghpour , Amir Hossein Karam Dad, Farshad Dogmehchi, (2018). Effect of fiber on shear strength of municipal solid waste, Amirkabir Journal of Civil Engineering, 50(3), 561-572. magiran.com/p1878986
نادر شریعتمداری، امیر حسین صادقپور ، امیرحسین کرم داد، فرشاد دگمه چی، بررسی تاثیر الیاف بر مقاومت برشی پسماند جامد شهری. مجله مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر، 1397؛ 50(3): 561-572. magiran.com/p1878986
Nader Shariatmadari, Amir Hossein Sadeghpour , Amir Hossein Karam Dad, Farshad Dogmehchi, Effect of fiber on shear strength of municipal solid waste, Amirkabir Journal of Civil Engineering, 2018; 50(3): 561-572. magiran.com/p1878986
نادر شریعتمداری، امیر حسین صادقپور ، امیرحسین کرم داد، فرشاد دگمه چی، "بررسی تاثیر الیاف بر مقاومت برشی پسماند جامد شهری"، مجله مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر 50، شماره 3 (1397): 561-572. magiran.com/p1878986
Nader Shariatmadari, Amir Hossein Sadeghpour , Amir Hossein Karam Dad, Farshad Dogmehchi, "Effect of fiber on shear strength of municipal solid waste", Amirkabir Journal of Civil Engineering 50, no.3 (2018): 561-572. magiran.com/p1878986
نادر شریعتمداری، امیر حسین صادقپور ، امیرحسین کرم داد، فرشاد دگمه چی، (1397). 'بررسی تاثیر الیاف بر مقاومت برشی پسماند جامد شهری'، مجله مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر، 50(3)، صص.561-572. magiran.com/p1878986
Nader Shariatmadari, Amir Hossein Sadeghpour , Amir Hossein Karam Dad, Farshad Dogmehchi, (2018). 'Effect of fiber on shear strength of municipal solid waste', Amirkabir Journal of Civil Engineering, 50(3), pp.561-572. magiran.com/p1878986
نادر شریعتمداری؛ امیر حسین صادقپور ؛ امیرحسین کرم داد؛ فرشاد دگمه چی. "بررسی تاثیر الیاف بر مقاومت برشی پسماند جامد شهری". مجله مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر، 50 ،3 ، 1397، 561-572. magiran.com/p1878986
Nader Shariatmadari; Amir Hossein Sadeghpour ; Amir Hossein Karam Dad; Farshad Dogmehchi. "Effect of fiber on shear strength of municipal solid waste", Amirkabir Journal of Civil Engineering, 50, 3, 2018, 561-572. magiran.com/p1878986
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال