ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول حشمتی، حامد اسماعیلیان، رومینا حبیبی، بهمن متین پور، (1397). افکار خودکشی در دانشجویان با گرایشهای وسواس: نقش الکسی تایمی، مسئولیت پذیری و عاطفه مثبت و منفی، مجله تصویر سلامت، 9(2)، 92-100. magiran.com/p1878994
Rasoul Heshmati, Hamed Esmailyan, Romina Habibi, Bahman Matinpoor, (2018). Predicting of Suicide Ideation in Individuals with Obsessive-Compulsive Tendencies: The Roles of Alexithymia, Responsibility Attitude, Positive/Negative Affect, Depiction of Health, 9(2), 92-100. magiran.com/p1878994
رسول حشمتی، حامد اسماعیلیان، رومینا حبیبی، بهمن متین پور، افکار خودکشی در دانشجویان با گرایشهای وسواس: نقش الکسی تایمی، مسئولیت پذیری و عاطفه مثبت و منفی. مجله تصویر سلامت، 1397؛ 9(2): 92-100. magiran.com/p1878994
Rasoul Heshmati, Hamed Esmailyan, Romina Habibi, Bahman Matinpoor, Predicting of Suicide Ideation in Individuals with Obsessive-Compulsive Tendencies: The Roles of Alexithymia, Responsibility Attitude, Positive/Negative Affect, Depiction of Health, 2018; 9(2): 92-100. magiran.com/p1878994
رسول حشمتی، حامد اسماعیلیان، رومینا حبیبی، بهمن متین پور، "افکار خودکشی در دانشجویان با گرایشهای وسواس: نقش الکسی تایمی، مسئولیت پذیری و عاطفه مثبت و منفی"، مجله تصویر سلامت 9، شماره 2 (1397): 92-100. magiran.com/p1878994
Rasoul Heshmati, Hamed Esmailyan, Romina Habibi, Bahman Matinpoor, "Predicting of Suicide Ideation in Individuals with Obsessive-Compulsive Tendencies: The Roles of Alexithymia, Responsibility Attitude, Positive/Negative Affect", Depiction of Health 9, no.2 (2018): 92-100. magiran.com/p1878994
رسول حشمتی، حامد اسماعیلیان، رومینا حبیبی، بهمن متین پور، (1397). 'افکار خودکشی در دانشجویان با گرایشهای وسواس: نقش الکسی تایمی، مسئولیت پذیری و عاطفه مثبت و منفی'، مجله تصویر سلامت، 9(2)، صص.92-100. magiran.com/p1878994
Rasoul Heshmati, Hamed Esmailyan, Romina Habibi, Bahman Matinpoor, (2018). 'Predicting of Suicide Ideation in Individuals with Obsessive-Compulsive Tendencies: The Roles of Alexithymia, Responsibility Attitude, Positive/Negative Affect', Depiction of Health, 9(2), pp.92-100. magiran.com/p1878994
رسول حشمتی؛ حامد اسماعیلیان؛ رومینا حبیبی؛ بهمن متین پور. "افکار خودکشی در دانشجویان با گرایشهای وسواس: نقش الکسی تایمی، مسئولیت پذیری و عاطفه مثبت و منفی". مجله تصویر سلامت، 9 ،2 ، 1397، 92-100. magiran.com/p1878994
Rasoul Heshmati; Hamed Esmailyan; Romina Habibi; Bahman Matinpoor. "Predicting of Suicide Ideation in Individuals with Obsessive-Compulsive Tendencies: The Roles of Alexithymia, Responsibility Attitude, Positive/Negative Affect", Depiction of Health, 9, 2, 2018, 92-100. magiran.com/p1878994
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال