ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایرج همتی، سید سعید پورداد ، رجب چوکان، (1397). بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در شرایط تنش های متفاوت رطوبتی با استفاده از تجزیه گرافیکی GGE-biplot در ارقام مصنوعی آفتابگردان (Helianthus annuus L.)، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 11(3)، 471-480. magiran.com/p1879157
Iraj Hemmati, Sayyed Saeid Pourdad , Rajab Choukan, (2018). Studying the genotype×environment interaction under different conditions of moisture stress using graphical GGE biplot analysis in synthetic varieties of sunflower (Helianthus annuus L.), Journal of environmental stresses in crop sciences, 11(3), 471-480. magiran.com/p1879157
ایرج همتی، سید سعید پورداد ، رجب چوکان، بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در شرایط تنش های متفاوت رطوبتی با استفاده از تجزیه گرافیکی GGE-biplot در ارقام مصنوعی آفتابگردان (Helianthus annuus L.). مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 1397؛ 11(3): 471-480. magiran.com/p1879157
Iraj Hemmati, Sayyed Saeid Pourdad , Rajab Choukan, Studying the genotype×environment interaction under different conditions of moisture stress using graphical GGE biplot analysis in synthetic varieties of sunflower (Helianthus annuus L.), Journal of environmental stresses in crop sciences, 2018; 11(3): 471-480. magiran.com/p1879157
ایرج همتی، سید سعید پورداد ، رجب چوکان، "بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در شرایط تنش های متفاوت رطوبتی با استفاده از تجزیه گرافیکی GGE-biplot در ارقام مصنوعی آفتابگردان (Helianthus annuus L.)"، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی 11، شماره 3 (1397): 471-480. magiran.com/p1879157
Iraj Hemmati, Sayyed Saeid Pourdad , Rajab Choukan, "Studying the genotype×environment interaction under different conditions of moisture stress using graphical GGE biplot analysis in synthetic varieties of sunflower (Helianthus annuus L.)", Journal of environmental stresses in crop sciences 11, no.3 (2018): 471-480. magiran.com/p1879157
ایرج همتی، سید سعید پورداد ، رجب چوکان، (1397). 'بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در شرایط تنش های متفاوت رطوبتی با استفاده از تجزیه گرافیکی GGE-biplot در ارقام مصنوعی آفتابگردان (Helianthus annuus L.)'، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 11(3)، صص.471-480. magiran.com/p1879157
Iraj Hemmati, Sayyed Saeid Pourdad , Rajab Choukan, (2018). 'Studying the genotype×environment interaction under different conditions of moisture stress using graphical GGE biplot analysis in synthetic varieties of sunflower (Helianthus annuus L.)', Journal of environmental stresses in crop sciences, 11(3), pp.471-480. magiran.com/p1879157
ایرج همتی؛ سید سعید پورداد ؛ رجب چوکان. "بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در شرایط تنش های متفاوت رطوبتی با استفاده از تجزیه گرافیکی GGE-biplot در ارقام مصنوعی آفتابگردان (Helianthus annuus L.)". مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 11 ،3 ، 1397، 471-480. magiran.com/p1879157
Iraj Hemmati; Sayyed Saeid Pourdad ; Rajab Choukan. "Studying the genotype×environment interaction under different conditions of moisture stress using graphical GGE biplot analysis in synthetic varieties of sunflower (Helianthus annuus L.)", Journal of environmental stresses in crop sciences, 11, 3, 2018, 471-480. magiran.com/p1879157
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال