ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا طالبان، محسن نوغانی، (1397). پژوهش جامعه شناختی و مسئله اعتبار نتایج، نقدی بر مقاله «تبریز، شهر بدون گدا»، نشریه مسائل اجتماعی ایران، 9(1)، 189-202. magiran.com/p1879224
Mohammad Reza Taleban , Mohsen Noghani, (2018). A Biased Critique B ased on Misunderstanding of the Aims and Claims: Sociological Research and the Problem of Validity of Results: A Criticism of the Article Tabriz, the City without Beggars, Journal of Social Problems of Iran, 9(1), 189-202. magiran.com/p1879224
محمدرضا طالبان، محسن نوغانی، پژوهش جامعه شناختی و مسئله اعتبار نتایج، نقدی بر مقاله «تبریز، شهر بدون گدا». نشریه مسائل اجتماعی ایران، 1397؛ 9(1): 189-202. magiran.com/p1879224
Mohammad Reza Taleban , Mohsen Noghani, A Biased Critique B ased on Misunderstanding of the Aims and Claims: Sociological Research and the Problem of Validity of Results: A Criticism of the Article Tabriz, the City without Beggars, Journal of Social Problems of Iran, 2018; 9(1): 189-202. magiran.com/p1879224
محمدرضا طالبان، محسن نوغانی، "پژوهش جامعه شناختی و مسئله اعتبار نتایج، نقدی بر مقاله «تبریز، شهر بدون گدا»"، نشریه مسائل اجتماعی ایران 9، شماره 1 (1397): 189-202. magiran.com/p1879224
Mohammad Reza Taleban , Mohsen Noghani, "A Biased Critique B ased on Misunderstanding of the Aims and Claims: Sociological Research and the Problem of Validity of Results: A Criticism of the Article Tabriz, the City without Beggars", Journal of Social Problems of Iran 9, no.1 (2018): 189-202. magiran.com/p1879224
محمدرضا طالبان، محسن نوغانی، (1397). 'پژوهش جامعه شناختی و مسئله اعتبار نتایج، نقدی بر مقاله «تبریز، شهر بدون گدا»'، نشریه مسائل اجتماعی ایران، 9(1)، صص.189-202. magiran.com/p1879224
Mohammad Reza Taleban , Mohsen Noghani, (2018). 'A Biased Critique B ased on Misunderstanding of the Aims and Claims: Sociological Research and the Problem of Validity of Results: A Criticism of the Article Tabriz, the City without Beggars', Journal of Social Problems of Iran, 9(1), pp.189-202. magiran.com/p1879224
محمدرضا طالبان؛ محسن نوغانی. "پژوهش جامعه شناختی و مسئله اعتبار نتایج، نقدی بر مقاله «تبریز، شهر بدون گدا»". نشریه مسائل اجتماعی ایران، 9 ،1 ، 1397، 189-202. magiran.com/p1879224
Mohammad Reza Taleban ; Mohsen Noghani. "A Biased Critique B ased on Misunderstanding of the Aims and Claims: Sociological Research and the Problem of Validity of Results: A Criticism of the Article Tabriz, the City without Beggars", Journal of Social Problems of Iran, 9, 1, 2018, 189-202. magiran.com/p1879224
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال