ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حجت سلیمی ترکمانی ، جلیل حاضر وظیفه قره باغ، (1397). مطالعه تطبیقی جایگاه حقوق اقلیت ها در منشور حقوق شهروندی ایران و اعلامیه حقوق اقلیت های سازمان ملل متحد، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، 9(1)، 179-206. magiran.com/p1879252
Hojjat Salimi Turkamani , Jalil Hazervazifeh Qarabagh, (2018). A Comparative Study between the Status of the Rights of Minorities in the Iranian Charter on Citizen's Rights and the United Nations Declaration on the Rights of Minorities, Comparative Law Review, 9(1), 179-206. magiran.com/p1879252
حجت سلیمی ترکمانی ، جلیل حاضر وظیفه قره باغ، مطالعه تطبیقی جایگاه حقوق اقلیت ها در منشور حقوق شهروندی ایران و اعلامیه حقوق اقلیت های سازمان ملل متحد. مجله مطالعات حقوق تطبیقی، 1397؛ 9(1): 179-206. magiran.com/p1879252
Hojjat Salimi Turkamani , Jalil Hazervazifeh Qarabagh, A Comparative Study between the Status of the Rights of Minorities in the Iranian Charter on Citizen's Rights and the United Nations Declaration on the Rights of Minorities, Comparative Law Review, 2018; 9(1): 179-206. magiran.com/p1879252
حجت سلیمی ترکمانی ، جلیل حاضر وظیفه قره باغ، "مطالعه تطبیقی جایگاه حقوق اقلیت ها در منشور حقوق شهروندی ایران و اعلامیه حقوق اقلیت های سازمان ملل متحد"، مجله مطالعات حقوق تطبیقی 9، شماره 1 (1397): 179-206. magiran.com/p1879252
Hojjat Salimi Turkamani , Jalil Hazervazifeh Qarabagh, "A Comparative Study between the Status of the Rights of Minorities in the Iranian Charter on Citizen's Rights and the United Nations Declaration on the Rights of Minorities", Comparative Law Review 9, no.1 (2018): 179-206. magiran.com/p1879252
حجت سلیمی ترکمانی ، جلیل حاضر وظیفه قره باغ، (1397). 'مطالعه تطبیقی جایگاه حقوق اقلیت ها در منشور حقوق شهروندی ایران و اعلامیه حقوق اقلیت های سازمان ملل متحد'، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، 9(1)، صص.179-206. magiran.com/p1879252
Hojjat Salimi Turkamani , Jalil Hazervazifeh Qarabagh, (2018). 'A Comparative Study between the Status of the Rights of Minorities in the Iranian Charter on Citizen's Rights and the United Nations Declaration on the Rights of Minorities', Comparative Law Review, 9(1), pp.179-206. magiran.com/p1879252
حجت سلیمی ترکمانی ؛ جلیل حاضر وظیفه قره باغ. "مطالعه تطبیقی جایگاه حقوق اقلیت ها در منشور حقوق شهروندی ایران و اعلامیه حقوق اقلیت های سازمان ملل متحد". مجله مطالعات حقوق تطبیقی، 9 ،1 ، 1397، 179-206. magiran.com/p1879252
Hojjat Salimi Turkamani ; Jalil Hazervazifeh Qarabagh. "A Comparative Study between the Status of the Rights of Minorities in the Iranian Charter on Citizen's Rights and the United Nations Declaration on the Rights of Minorities", Comparative Law Review, 9, 1, 2018, 179-206. magiran.com/p1879252
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال