ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد جواد سبحانی، امید جمشیدی ، عباس نوروزی، (1397). بررسی تاثیر دانش، نگرش و رضایت مندی گلخانه داران عضو تعاونی شهرستان پاکدشت بر سطح پایداری گلخانه ها، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 49(2)، 293-309. magiran.com/p1879259
Seyd Mohammad Javad Sobhani, Omid Jamshidi , Abbas Norozi, (2018). The Effect of Knowledge, Attitudes and Satisfaction of Greenhouse owners Cooperative Members in Pakdasht County on Sustainability of Greenhouses, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 49(2), 293-309. magiran.com/p1879259
سید محمد جواد سبحانی، امید جمشیدی ، عباس نوروزی، بررسی تاثیر دانش، نگرش و رضایت مندی گلخانه داران عضو تعاونی شهرستان پاکدشت بر سطح پایداری گلخانه ها. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 1397؛ 49(2): 293-309. magiran.com/p1879259
Seyd Mohammad Javad Sobhani, Omid Jamshidi , Abbas Norozi, The Effect of Knowledge, Attitudes and Satisfaction of Greenhouse owners Cooperative Members in Pakdasht County on Sustainability of Greenhouses, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 2018; 49(2): 293-309. magiran.com/p1879259
سید محمد جواد سبحانی، امید جمشیدی ، عباس نوروزی، "بررسی تاثیر دانش، نگرش و رضایت مندی گلخانه داران عضو تعاونی شهرستان پاکدشت بر سطح پایداری گلخانه ها"، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 49، شماره 2 (1397): 293-309. magiran.com/p1879259
Seyd Mohammad Javad Sobhani, Omid Jamshidi , Abbas Norozi, "The Effect of Knowledge, Attitudes and Satisfaction of Greenhouse owners Cooperative Members in Pakdasht County on Sustainability of Greenhouses", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development 49, no.2 (2018): 293-309. magiran.com/p1879259
سید محمد جواد سبحانی، امید جمشیدی ، عباس نوروزی، (1397). 'بررسی تاثیر دانش، نگرش و رضایت مندی گلخانه داران عضو تعاونی شهرستان پاکدشت بر سطح پایداری گلخانه ها'، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 49(2)، صص.293-309. magiran.com/p1879259
Seyd Mohammad Javad Sobhani, Omid Jamshidi , Abbas Norozi, (2018). 'The Effect of Knowledge, Attitudes and Satisfaction of Greenhouse owners Cooperative Members in Pakdasht County on Sustainability of Greenhouses', Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 49(2), pp.293-309. magiran.com/p1879259
سید محمد جواد سبحانی؛ امید جمشیدی ؛ عباس نوروزی. "بررسی تاثیر دانش، نگرش و رضایت مندی گلخانه داران عضو تعاونی شهرستان پاکدشت بر سطح پایداری گلخانه ها". فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 49 ،2 ، 1397، 293-309. magiran.com/p1879259
Seyd Mohammad Javad Sobhani; Omid Jamshidi ; Abbas Norozi. "The Effect of Knowledge, Attitudes and Satisfaction of Greenhouse owners Cooperative Members in Pakdasht County on Sustainability of Greenhouses", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 49, 2, 2018, 293-309. magiran.com/p1879259
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال