ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسرین عزیزیان کهن ، دکترحبیب ابراهیم پور، غفار کریمیان پور، مسعود دارابی، (1397). تحلیل نقش میانجی اخلاق کاری در رابطه بین رهبری معنوی و تعهد سازمانی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 13(2)، 149-158. magiran.com/p1879382
N. Azizian , (2018). Relationship between Spiritual Leadership and Organizational Commitment: the Mediating Role of Work Ethics, Journal of Ethics in Scince and Technology, 13(2), 149-158. magiran.com/p1879382
نسرین عزیزیان کهن ، دکترحبیب ابراهیم پور، غفار کریمیان پور، مسعود دارابی، تحلیل نقش میانجی اخلاق کاری در رابطه بین رهبری معنوی و تعهد سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 1397؛ 13(2): 149-158. magiran.com/p1879382
N. Azizian , Relationship between Spiritual Leadership and Organizational Commitment: the Mediating Role of Work Ethics, Journal of Ethics in Scince and Technology, 2018; 13(2): 149-158. magiran.com/p1879382
نسرین عزیزیان کهن ، دکترحبیب ابراهیم پور، غفار کریمیان پور، مسعود دارابی، "تحلیل نقش میانجی اخلاق کاری در رابطه بین رهبری معنوی و تعهد سازمانی"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری 13، شماره 2 (1397): 149-158. magiran.com/p1879382
N. Azizian , "Relationship between Spiritual Leadership and Organizational Commitment: the Mediating Role of Work Ethics", Journal of Ethics in Scince and Technology 13, no.2 (2018): 149-158. magiran.com/p1879382
نسرین عزیزیان کهن ، دکترحبیب ابراهیم پور، غفار کریمیان پور، مسعود دارابی، (1397). 'تحلیل نقش میانجی اخلاق کاری در رابطه بین رهبری معنوی و تعهد سازمانی'، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 13(2)، صص.149-158. magiran.com/p1879382
N. Azizian , (2018). 'Relationship between Spiritual Leadership and Organizational Commitment: the Mediating Role of Work Ethics', Journal of Ethics in Scince and Technology, 13(2), pp.149-158. magiran.com/p1879382
نسرین عزیزیان کهن ؛ دکترحبیب ابراهیم پور؛ غفار کریمیان پور؛ مسعود دارابی. "تحلیل نقش میانجی اخلاق کاری در رابطه بین رهبری معنوی و تعهد سازمانی". فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 13 ،2 ، 1397، 149-158. magiran.com/p1879382
N. Azizian . "Relationship between Spiritual Leadership and Organizational Commitment: the Mediating Role of Work Ethics", Journal of Ethics in Scince and Technology, 13, 2, 2018, 149-158. magiran.com/p1879382
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال