ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر سعادت فر ، حسن فرامرزی، (1397). بهینه یابی سایت طبیعت گردی حوزه کجور استان مازندران با استفاده از میانگین وزنی مرتب و سیستم اطلاعات جغرافیایی، فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، 9(2)، 108-120. magiran.com/p1879451
Amir Saadatfar , Hassan Faramarzi, (2018). Optimum ecotourism site selection in Kojur basin of Mazandaran province using ordered weighted average (OWA) and Geographic information system (GIS), Journal of Rs and Gis for natural Resources, 9(2), 108-120. magiran.com/p1879451
امیر سعادت فر ، حسن فرامرزی، بهینه یابی سایت طبیعت گردی حوزه کجور استان مازندران با استفاده از میانگین وزنی مرتب و سیستم اطلاعات جغرافیایی. فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، 1397؛ 9(2): 108-120. magiran.com/p1879451
Amir Saadatfar , Hassan Faramarzi, Optimum ecotourism site selection in Kojur basin of Mazandaran province using ordered weighted average (OWA) and Geographic information system (GIS), Journal of Rs and Gis for natural Resources, 2018; 9(2): 108-120. magiran.com/p1879451
امیر سعادت فر ، حسن فرامرزی، "بهینه یابی سایت طبیعت گردی حوزه کجور استان مازندران با استفاده از میانگین وزنی مرتب و سیستم اطلاعات جغرافیایی"، فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی 9، شماره 2 (1397): 108-120. magiran.com/p1879451
Amir Saadatfar , Hassan Faramarzi, "Optimum ecotourism site selection in Kojur basin of Mazandaran province using ordered weighted average (OWA) and Geographic information system (GIS)", Journal of Rs and Gis for natural Resources 9, no.2 (2018): 108-120. magiran.com/p1879451
امیر سعادت فر ، حسن فرامرزی، (1397). 'بهینه یابی سایت طبیعت گردی حوزه کجور استان مازندران با استفاده از میانگین وزنی مرتب و سیستم اطلاعات جغرافیایی'، فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، 9(2)، صص.108-120. magiran.com/p1879451
Amir Saadatfar , Hassan Faramarzi, (2018). 'Optimum ecotourism site selection in Kojur basin of Mazandaran province using ordered weighted average (OWA) and Geographic information system (GIS)', Journal of Rs and Gis for natural Resources, 9(2), pp.108-120. magiran.com/p1879451
امیر سعادت فر ؛ حسن فرامرزی. "بهینه یابی سایت طبیعت گردی حوزه کجور استان مازندران با استفاده از میانگین وزنی مرتب و سیستم اطلاعات جغرافیایی". فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، 9 ،2 ، 1397، 108-120. magiran.com/p1879451
Amir Saadatfar ; Hassan Faramarzi. "Optimum ecotourism site selection in Kojur basin of Mazandaran province using ordered weighted average (OWA) and Geographic information system (GIS)", Journal of Rs and Gis for natural Resources, 9, 2, 2018, 108-120. magiran.com/p1879451
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال