ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نگار موسوی، فرزانه تفویضی ، یاسر منصوری، (1397). ارتباط پلی مورفیسم XRCC1 (rs25487) و آسیب پذیری افراد شاغل در صنایع شیمیایی نسبت به بنزن، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8(2)، 718-726. magiran.com/p1879521
Negar Musavi, Farzaneh Tafvizi , Yaser Mansoori, (2018). The association between polymorphism XRCC1 (rs25487) and the susceptibility of chemical industry workers to benzene, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8(2), 718-726. magiran.com/p1879521
نگار موسوی، فرزانه تفویضی ، یاسر منصوری، ارتباط پلی مورفیسم XRCC1 (rs25487) و آسیب پذیری افراد شاغل در صنایع شیمیایی نسبت به بنزن. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1397؛ 8(2): 718-726. magiran.com/p1879521
Negar Musavi, Farzaneh Tafvizi , Yaser Mansoori, The association between polymorphism XRCC1 (rs25487) and the susceptibility of chemical industry workers to benzene, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2018; 8(2): 718-726. magiran.com/p1879521
نگار موسوی، فرزانه تفویضی ، یاسر منصوری، "ارتباط پلی مورفیسم XRCC1 (rs25487) و آسیب پذیری افراد شاغل در صنایع شیمیایی نسبت به بنزن"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 8، شماره 2 (1397): 718-726. magiran.com/p1879521
Negar Musavi, Farzaneh Tafvizi , Yaser Mansoori, "The association between polymorphism XRCC1 (rs25487) and the susceptibility of chemical industry workers to benzene", Journal of Fasa University of Medical Sciences 8, no.2 (2018): 718-726. magiran.com/p1879521
نگار موسوی، فرزانه تفویضی ، یاسر منصوری، (1397). 'ارتباط پلی مورفیسم XRCC1 (rs25487) و آسیب پذیری افراد شاغل در صنایع شیمیایی نسبت به بنزن'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8(2)، صص.718-726. magiran.com/p1879521
Negar Musavi, Farzaneh Tafvizi , Yaser Mansoori, (2018). 'The association between polymorphism XRCC1 (rs25487) and the susceptibility of chemical industry workers to benzene', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8(2), pp.718-726. magiran.com/p1879521
نگار موسوی؛ فرزانه تفویضی ؛ یاسر منصوری. "ارتباط پلی مورفیسم XRCC1 (rs25487) و آسیب پذیری افراد شاغل در صنایع شیمیایی نسبت به بنزن". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8 ،2 ، 1397، 718-726. magiran.com/p1879521
Negar Musavi; Farzaneh Tafvizi ; Yaser Mansoori. "The association between polymorphism XRCC1 (rs25487) and the susceptibility of chemical industry workers to benzene", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8, 2, 2018, 718-726. magiran.com/p1879521
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال