ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود ادیب مرادی، علی کلانتری حصاری، رسول شهروز، محمدرضا اسدی، (1397). تاثیر کم خونی ناشی از تزریق فنیل هیدرازین بر مورفومتری قشر کلیه موش سوری و نقش محافظتی کروسین، مجله تحقیقات دامپزشکی، 73(1)، 63-70. magiran.com/p1879587
Masood Adibmoradi , Ali Kalantari Hesari, Rasoul Shahrooz, Mohammad Reza Asadi, (2018). Effect of Phenylhydrazine-induced hemolytic anemia on morphological changes of renal cortex in adult mice: Protective effect of crocin, Journal of Veterinary Research, 73(1), 63-70. magiran.com/p1879587
مسعود ادیب مرادی، علی کلانتری حصاری، رسول شهروز، محمدرضا اسدی، تاثیر کم خونی ناشی از تزریق فنیل هیدرازین بر مورفومتری قشر کلیه موش سوری و نقش محافظتی کروسین. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1397؛ 73(1): 63-70. magiran.com/p1879587
Masood Adibmoradi , Ali Kalantari Hesari, Rasoul Shahrooz, Mohammad Reza Asadi, Effect of Phenylhydrazine-induced hemolytic anemia on morphological changes of renal cortex in adult mice: Protective effect of crocin, Journal of Veterinary Research, 2018; 73(1): 63-70. magiran.com/p1879587
مسعود ادیب مرادی، علی کلانتری حصاری، رسول شهروز، محمدرضا اسدی، "تاثیر کم خونی ناشی از تزریق فنیل هیدرازین بر مورفومتری قشر کلیه موش سوری و نقش محافظتی کروسین"، مجله تحقیقات دامپزشکی 73، شماره 1 (1397): 63-70. magiran.com/p1879587
Masood Adibmoradi , Ali Kalantari Hesari, Rasoul Shahrooz, Mohammad Reza Asadi, "Effect of Phenylhydrazine-induced hemolytic anemia on morphological changes of renal cortex in adult mice: Protective effect of crocin", Journal of Veterinary Research 73, no.1 (2018): 63-70. magiran.com/p1879587
مسعود ادیب مرادی، علی کلانتری حصاری، رسول شهروز، محمدرضا اسدی، (1397). 'تاثیر کم خونی ناشی از تزریق فنیل هیدرازین بر مورفومتری قشر کلیه موش سوری و نقش محافظتی کروسین'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 73(1)، صص.63-70. magiran.com/p1879587
Masood Adibmoradi , Ali Kalantari Hesari, Rasoul Shahrooz, Mohammad Reza Asadi, (2018). 'Effect of Phenylhydrazine-induced hemolytic anemia on morphological changes of renal cortex in adult mice: Protective effect of crocin', Journal of Veterinary Research, 73(1), pp.63-70. magiran.com/p1879587
مسعود ادیب مرادی؛ علی کلانتری حصاری؛ رسول شهروز؛ محمدرضا اسدی. "تاثیر کم خونی ناشی از تزریق فنیل هیدرازین بر مورفومتری قشر کلیه موش سوری و نقش محافظتی کروسین". مجله تحقیقات دامپزشکی، 73 ،1 ، 1397، 63-70. magiran.com/p1879587
Masood Adibmoradi ; Ali Kalantari Hesari; Rasoul Shahrooz; Mohammad Reza Asadi. "Effect of Phenylhydrazine-induced hemolytic anemia on morphological changes of renal cortex in adult mice: Protective effect of crocin", Journal of Veterinary Research, 73, 1, 2018, 63-70. magiran.com/p1879587
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال