به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین ایمانی پور ، عبدالرضا کاشکی، مختار کرمی، (1397). واکاوی تغییرات نیازهای درجه روز گرمایشی تحت شرایط تغییر اقلیم در استان خراسان جنوبی، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 18(51)، 199-216. magiran.com/p1879695
Hossein Imani Pour , Abdolreza Kashki, Mokhtar Karami, (2018). Analysis of heating degree day requirments changes under climate change in South Khorasan, Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 18(51), 199-216. magiran.com/p1879695
حسین ایمانی پور ، عبدالرضا کاشکی، مختار کرمی، واکاوی تغییرات نیازهای درجه روز گرمایشی تحت شرایط تغییر اقلیم در استان خراسان جنوبی. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 1397؛ 18(51): 199-216. magiran.com/p1879695
Hossein Imani Pour , Abdolreza Kashki, Mokhtar Karami, Analysis of heating degree day requirments changes under climate change in South Khorasan, Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 2018; 18(51): 199-216. magiran.com/p1879695
حسین ایمانی پور ، عبدالرضا کاشکی، مختار کرمی، "واکاوی تغییرات نیازهای درجه روز گرمایشی تحت شرایط تغییر اقلیم در استان خراسان جنوبی"، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 18، شماره 51 (1397): 199-216. magiran.com/p1879695
Hossein Imani Pour , Abdolreza Kashki, Mokhtar Karami, "Analysis of heating degree day requirments changes under climate change in South Khorasan", Journal of Applied Researches in Geographical Sciences 18, no.51 (2018): 199-216. magiran.com/p1879695
حسین ایمانی پور ، عبدالرضا کاشکی، مختار کرمی، (1397). 'واکاوی تغییرات نیازهای درجه روز گرمایشی تحت شرایط تغییر اقلیم در استان خراسان جنوبی'، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 18(51)، صص.199-216. magiran.com/p1879695
Hossein Imani Pour , Abdolreza Kashki, Mokhtar Karami, (2018). 'Analysis of heating degree day requirments changes under climate change in South Khorasan', Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 18(51), pp.199-216. magiran.com/p1879695
حسین ایمانی پور ؛ عبدالرضا کاشکی؛ مختار کرمی. "واکاوی تغییرات نیازهای درجه روز گرمایشی تحت شرایط تغییر اقلیم در استان خراسان جنوبی". فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 18 ،51 ، 1397، 199-216. magiran.com/p1879695
Hossein Imani Pour ; Abdolreza Kashki; Mokhtar Karami. "Analysis of heating degree day requirments changes under climate change in South Khorasan", Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 18, 51, 2018, 199-216. magiran.com/p1879695
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال