ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا ساعدی رودی، محمدرضا صرفی، عنایت الله شریف پور، (1397). بررسی تطبیقی تاویلات آیه نور در دیدگاه ابن عربی و مولانا، نشریه ادبیات تطبیقی، 10(18)، 73-95. magiran.com/p1879710
Mohammadreza Saedi Roodi , Mohammadreza Sarfi, Enayatoollah Sharifpour, (2018). A Comparative Study of the Interpretations of Ayat al-Nour (the Verse of Light) in Ibn Arabi's and Rumi's view, Journal of Comparative Literature, 10(18), 73-95. magiran.com/p1879710
محمدرضا ساعدی رودی، محمدرضا صرفی، عنایت الله شریف پور، بررسی تطبیقی تاویلات آیه نور در دیدگاه ابن عربی و مولانا. نشریه ادبیات تطبیقی، 1397؛ 10(18): 73-95. magiran.com/p1879710
Mohammadreza Saedi Roodi , Mohammadreza Sarfi, Enayatoollah Sharifpour, A Comparative Study of the Interpretations of Ayat al-Nour (the Verse of Light) in Ibn Arabi's and Rumi's view, Journal of Comparative Literature, 2018; 10(18): 73-95. magiran.com/p1879710
محمدرضا ساعدی رودی، محمدرضا صرفی، عنایت الله شریف پور، "بررسی تطبیقی تاویلات آیه نور در دیدگاه ابن عربی و مولانا"، نشریه ادبیات تطبیقی 10، شماره 18 (1397): 73-95. magiran.com/p1879710
Mohammadreza Saedi Roodi , Mohammadreza Sarfi, Enayatoollah Sharifpour, "A Comparative Study of the Interpretations of Ayat al-Nour (the Verse of Light) in Ibn Arabi's and Rumi's view", Journal of Comparative Literature 10, no.18 (2018): 73-95. magiran.com/p1879710
محمدرضا ساعدی رودی، محمدرضا صرفی، عنایت الله شریف پور، (1397). 'بررسی تطبیقی تاویلات آیه نور در دیدگاه ابن عربی و مولانا'، نشریه ادبیات تطبیقی، 10(18)، صص.73-95. magiran.com/p1879710
Mohammadreza Saedi Roodi , Mohammadreza Sarfi, Enayatoollah Sharifpour, (2018). 'A Comparative Study of the Interpretations of Ayat al-Nour (the Verse of Light) in Ibn Arabi's and Rumi's view', Journal of Comparative Literature, 10(18), pp.73-95. magiran.com/p1879710
محمدرضا ساعدی رودی؛ محمدرضا صرفی؛ عنایت الله شریف پور. "بررسی تطبیقی تاویلات آیه نور در دیدگاه ابن عربی و مولانا". نشریه ادبیات تطبیقی، 10 ،18 ، 1397، 73-95. magiran.com/p1879710
Mohammadreza Saedi Roodi ; Mohammadreza Sarfi; Enayatoollah Sharifpour. "A Comparative Study of the Interpretations of Ayat al-Nour (the Verse of Light) in Ibn Arabi's and Rumi's view", Journal of Comparative Literature, 10, 18, 2018, 73-95. magiran.com/p1879710
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال