ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا نادری نژاد، شهره باباصفری، فاطمه حقیرالسادات، (1397). ارزیابی تجربی فرمولاسیون زیست سازگار فسفولیپیدی پگیله حاوی اسانس گیاه آویشن و تعیین خاصیت ضد قارچی سامانه نانویی، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(3)، 90-98. magiran.com/p1879746
Samira Naderinezhad, Shohre Babasafari, Fateme Haghiralsadat, (2018). Experimental evaluation of biocompatible pegylated phospholipid formulation containing Thyme essential oils and evaluation of anti-fungal activity of nanoscale system, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(3), 90-98. magiran.com/p1879746
سمیرا نادری نژاد، شهره باباصفری، فاطمه حقیرالسادات، ارزیابی تجربی فرمولاسیون زیست سازگار فسفولیپیدی پگیله حاوی اسانس گیاه آویشن و تعیین خاصیت ضد قارچی سامانه نانویی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1397؛ 20(3): 90-98. magiran.com/p1879746
Samira Naderinezhad, Shohre Babasafari, Fateme Haghiralsadat, Experimental evaluation of biocompatible pegylated phospholipid formulation containing Thyme essential oils and evaluation of anti-fungal activity of nanoscale system, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2018; 20(3): 90-98. magiran.com/p1879746
سمیرا نادری نژاد، شهره باباصفری، فاطمه حقیرالسادات، "ارزیابی تجربی فرمولاسیون زیست سازگار فسفولیپیدی پگیله حاوی اسانس گیاه آویشن و تعیین خاصیت ضد قارچی سامانه نانویی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 20، شماره 3 (1397): 90-98. magiran.com/p1879746
Samira Naderinezhad, Shohre Babasafari, Fateme Haghiralsadat, "Experimental evaluation of biocompatible pegylated phospholipid formulation containing Thyme essential oils and evaluation of anti-fungal activity of nanoscale system", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 20, no.3 (2018): 90-98. magiran.com/p1879746
سمیرا نادری نژاد، شهره باباصفری، فاطمه حقیرالسادات، (1397). 'ارزیابی تجربی فرمولاسیون زیست سازگار فسفولیپیدی پگیله حاوی اسانس گیاه آویشن و تعیین خاصیت ضد قارچی سامانه نانویی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(3)، صص.90-98. magiran.com/p1879746
Samira Naderinezhad, Shohre Babasafari, Fateme Haghiralsadat, (2018). 'Experimental evaluation of biocompatible pegylated phospholipid formulation containing Thyme essential oils and evaluation of anti-fungal activity of nanoscale system', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(3), pp.90-98. magiran.com/p1879746
سمیرا نادری نژاد؛ شهره باباصفری؛ فاطمه حقیرالسادات. "ارزیابی تجربی فرمولاسیون زیست سازگار فسفولیپیدی پگیله حاوی اسانس گیاه آویشن و تعیین خاصیت ضد قارچی سامانه نانویی". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20 ،3 ، 1397، 90-98. magiran.com/p1879746
Samira Naderinezhad; Shohre Babasafari; Fateme Haghiralsadat. "Experimental evaluation of biocompatible pegylated phospholipid formulation containing Thyme essential oils and evaluation of anti-fungal activity of nanoscale system", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20, 3, 2018, 90-98. magiran.com/p1879746
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال