ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره امیرخانی، محمدعلی آذربایجانی، (1397). اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطح مالون دی آلدئید، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، آنزیم های کبدی و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن و چاق، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(3)، 48-55. magiran.com/p1879760
Zohre Amirkhani, Mohammad Ali Azarbayjani , (2018). Effect of eight weeks resistance training on malondialdehyd, total, antioxidant capacity, liver enzymes and lipid profile in overweight and obese women, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(3), 48-55. magiran.com/p1879760
زهره امیرخانی، محمدعلی آذربایجانی، اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطح مالون دی آلدئید، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، آنزیم های کبدی و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن و چاق. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1397؛ 20(3): 48-55. magiran.com/p1879760
Zohre Amirkhani, Mohammad Ali Azarbayjani , Effect of eight weeks resistance training on malondialdehyd, total, antioxidant capacity, liver enzymes and lipid profile in overweight and obese women, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2018; 20(3): 48-55. magiran.com/p1879760
زهره امیرخانی، محمدعلی آذربایجانی، "اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطح مالون دی آلدئید، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، آنزیم های کبدی و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن و چاق"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 20، شماره 3 (1397): 48-55. magiran.com/p1879760
Zohre Amirkhani, Mohammad Ali Azarbayjani , "Effect of eight weeks resistance training on malondialdehyd, total, antioxidant capacity, liver enzymes and lipid profile in overweight and obese women", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 20, no.3 (2018): 48-55. magiran.com/p1879760
زهره امیرخانی، محمدعلی آذربایجانی، (1397). 'اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطح مالون دی آلدئید، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، آنزیم های کبدی و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن و چاق'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(3)، صص.48-55. magiran.com/p1879760
Zohre Amirkhani, Mohammad Ali Azarbayjani , (2018). 'Effect of eight weeks resistance training on malondialdehyd, total, antioxidant capacity, liver enzymes and lipid profile in overweight and obese women', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(3), pp.48-55. magiran.com/p1879760
زهره امیرخانی؛ محمدعلی آذربایجانی. "اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطح مالون دی آلدئید، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، آنزیم های کبدی و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن و چاق". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20 ،3 ، 1397، 48-55. magiran.com/p1879760
Zohre Amirkhani; Mohammad Ali Azarbayjani . "Effect of eight weeks resistance training on malondialdehyd, total, antioxidant capacity, liver enzymes and lipid profile in overweight and obese women", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20, 3, 2018, 48-55. magiran.com/p1879760
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال