ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صدیقه اسدی آهنگر، معصومه حبیبیان، (1397). اثر هشت هفته تمرین هوازی منظم بر سطح آپلین و عامل نکروزدهنده تومور آلفا در زنان یائسه با ابتلا به پرفشاری خون و دیابت نوع دو، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(3)، 40-47. magiran.com/p1879761
Sedigheh Acadi Ahangar, Masoumeh Habibian , (2018). Effect of regular exercise training on apelin and tumor necrosis factor alpha levels in hypertensive postmenopausal women with type 2 diabetes mellitus, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(3), 40-47. magiran.com/p1879761
صدیقه اسدی آهنگر، معصومه حبیبیان، اثر هشت هفته تمرین هوازی منظم بر سطح آپلین و عامل نکروزدهنده تومور آلفا در زنان یائسه با ابتلا به پرفشاری خون و دیابت نوع دو. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1397؛ 20(3): 40-47. magiran.com/p1879761
Sedigheh Acadi Ahangar, Masoumeh Habibian , Effect of regular exercise training on apelin and tumor necrosis factor alpha levels in hypertensive postmenopausal women with type 2 diabetes mellitus, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2018; 20(3): 40-47. magiran.com/p1879761
صدیقه اسدی آهنگر، معصومه حبیبیان، "اثر هشت هفته تمرین هوازی منظم بر سطح آپلین و عامل نکروزدهنده تومور آلفا در زنان یائسه با ابتلا به پرفشاری خون و دیابت نوع دو"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 20، شماره 3 (1397): 40-47. magiran.com/p1879761
Sedigheh Acadi Ahangar, Masoumeh Habibian , "Effect of regular exercise training on apelin and tumor necrosis factor alpha levels in hypertensive postmenopausal women with type 2 diabetes mellitus", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 20, no.3 (2018): 40-47. magiran.com/p1879761
صدیقه اسدی آهنگر، معصومه حبیبیان، (1397). 'اثر هشت هفته تمرین هوازی منظم بر سطح آپلین و عامل نکروزدهنده تومور آلفا در زنان یائسه با ابتلا به پرفشاری خون و دیابت نوع دو'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(3)، صص.40-47. magiran.com/p1879761
Sedigheh Acadi Ahangar, Masoumeh Habibian , (2018). 'Effect of regular exercise training on apelin and tumor necrosis factor alpha levels in hypertensive postmenopausal women with type 2 diabetes mellitus', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(3), pp.40-47. magiran.com/p1879761
صدیقه اسدی آهنگر؛ معصومه حبیبیان. "اثر هشت هفته تمرین هوازی منظم بر سطح آپلین و عامل نکروزدهنده تومور آلفا در زنان یائسه با ابتلا به پرفشاری خون و دیابت نوع دو". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20 ،3 ، 1397، 40-47. magiran.com/p1879761
Sedigheh Acadi Ahangar; Masoumeh Habibian . "Effect of regular exercise training on apelin and tumor necrosis factor alpha levels in hypertensive postmenopausal women with type 2 diabetes mellitus", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20, 3, 2018, 40-47. magiran.com/p1879761
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال