ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایمان موسوی نسب ، علی محمد فروغمند، مهدی پورمهدی، سید پیمان پیامی، (1397). مطالعه همراهی پلی مورفیسم های rs12255372 و rs290487 از ژن TCF7L2 با بیماری دیابت نوع 2 در قوم عرب استان خوزستان، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 40(4)، 73. magiran.com/p1879778
Iman Mousavi Nasab , Ali Mohammad Forough Mand, Mehdi Poormehdi Brogeni, Peyman Paiami, (2018). Association study of the rs12255372 and rs290487 polymorphisms in the TCF7L2 gene with type 2 diabetes in Arab ethnic of Khuzestan province, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 40(4), 73. magiran.com/p1879778
ایمان موسوی نسب ، علی محمد فروغمند، مهدی پورمهدی، سید پیمان پیامی، مطالعه همراهی پلی مورفیسم های rs12255372 و rs290487 از ژن TCF7L2 با بیماری دیابت نوع 2 در قوم عرب استان خوزستان. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1397؛ 40(4): 73. magiran.com/p1879778
Iman Mousavi Nasab , Ali Mohammad Forough Mand, Mehdi Poormehdi Brogeni, Peyman Paiami, Association study of the rs12255372 and rs290487 polymorphisms in the TCF7L2 gene with type 2 diabetes in Arab ethnic of Khuzestan province, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2018; 40(4): 73. magiran.com/p1879778
ایمان موسوی نسب ، علی محمد فروغمند، مهدی پورمهدی، سید پیمان پیامی، "مطالعه همراهی پلی مورفیسم های rs12255372 و rs290487 از ژن TCF7L2 با بیماری دیابت نوع 2 در قوم عرب استان خوزستان"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 40، شماره 4 (1397): 73. magiran.com/p1879778
Iman Mousavi Nasab , Ali Mohammad Forough Mand, Mehdi Poormehdi Brogeni, Peyman Paiami, "Association study of the rs12255372 and rs290487 polymorphisms in the TCF7L2 gene with type 2 diabetes in Arab ethnic of Khuzestan province", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 40, no.4 (2018): 73. magiran.com/p1879778
ایمان موسوی نسب ، علی محمد فروغمند، مهدی پورمهدی، سید پیمان پیامی، (1397). 'مطالعه همراهی پلی مورفیسم های rs12255372 و rs290487 از ژن TCF7L2 با بیماری دیابت نوع 2 در قوم عرب استان خوزستان'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 40(4)، صص.73. magiran.com/p1879778
Iman Mousavi Nasab , Ali Mohammad Forough Mand, Mehdi Poormehdi Brogeni, Peyman Paiami, (2018). 'Association study of the rs12255372 and rs290487 polymorphisms in the TCF7L2 gene with type 2 diabetes in Arab ethnic of Khuzestan province', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 40(4), pp.73. magiran.com/p1879778
ایمان موسوی نسب ؛ علی محمد فروغمند؛ مهدی پورمهدی؛ سید پیمان پیامی. "مطالعه همراهی پلی مورفیسم های rs12255372 و rs290487 از ژن TCF7L2 با بیماری دیابت نوع 2 در قوم عرب استان خوزستان". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 40 ،4 ، 1397، 73. magiran.com/p1879778
Iman Mousavi Nasab ; Ali Mohammad Forough Mand; Mehdi Poormehdi Brogeni; Peyman Paiami. "Association study of the rs12255372 and rs290487 polymorphisms in the TCF7L2 gene with type 2 diabetes in Arab ethnic of Khuzestan province", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 40, 4, 2018, 73. magiran.com/p1879778
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال