ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا امین، آرام موسوی، شهره وثوق، زهرا جعفری آذر، مامک شریعت، فدیه حق اللهی، شیما افشار، (1397). مقایسه تاثیر درمانی ترکیب پودر سیاه دانه، عصاره برگ ملیس و میوه رازیانه با داروی سیتالوپرام بر روی کنترل علایم یائسگی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 76(6)، 417-425. magiran.com/p1879929
Gholamreza Amin, Aram Mousavi Pharm, Shohreh Vosough, Zahra Jafary Azar, Mamak Shariat, Fedyeh Haghollahi, Shima Afshar, (2018). Therapeutic effect of combination of Nigella sativa, Melissa officinalis extract and fennel fruit with citalopram on menopausal symptoms, Tehran University Medical Journal, 76(6), 417-425. magiran.com/p1879929
غلامرضا امین، آرام موسوی، شهره وثوق، زهرا جعفری آذر، مامک شریعت، فدیه حق اللهی، شیما افشار، مقایسه تاثیر درمانی ترکیب پودر سیاه دانه، عصاره برگ ملیس و میوه رازیانه با داروی سیتالوپرام بر روی کنترل علایم یائسگی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1397؛ 76(6): 417-425. magiran.com/p1879929
Gholamreza Amin, Aram Mousavi Pharm, Shohreh Vosough, Zahra Jafary Azar, Mamak Shariat, Fedyeh Haghollahi, Shima Afshar, Therapeutic effect of combination of Nigella sativa, Melissa officinalis extract and fennel fruit with citalopram on menopausal symptoms, Tehran University Medical Journal, 2018; 76(6): 417-425. magiran.com/p1879929
غلامرضا امین، آرام موسوی، شهره وثوق، زهرا جعفری آذر، مامک شریعت، فدیه حق اللهی، شیما افشار، "مقایسه تاثیر درمانی ترکیب پودر سیاه دانه، عصاره برگ ملیس و میوه رازیانه با داروی سیتالوپرام بر روی کنترل علایم یائسگی"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 76، شماره 6 (1397): 417-425. magiran.com/p1879929
Gholamreza Amin, Aram Mousavi Pharm, Shohreh Vosough, Zahra Jafary Azar, Mamak Shariat, Fedyeh Haghollahi, Shima Afshar, "Therapeutic effect of combination of Nigella sativa, Melissa officinalis extract and fennel fruit with citalopram on menopausal symptoms", Tehran University Medical Journal 76, no.6 (2018): 417-425. magiran.com/p1879929
غلامرضا امین، آرام موسوی، شهره وثوق، زهرا جعفری آذر، مامک شریعت، فدیه حق اللهی، شیما افشار، (1397). 'مقایسه تاثیر درمانی ترکیب پودر سیاه دانه، عصاره برگ ملیس و میوه رازیانه با داروی سیتالوپرام بر روی کنترل علایم یائسگی'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 76(6)، صص.417-425. magiran.com/p1879929
Gholamreza Amin, Aram Mousavi Pharm, Shohreh Vosough, Zahra Jafary Azar, Mamak Shariat, Fedyeh Haghollahi, Shima Afshar, (2018). 'Therapeutic effect of combination of Nigella sativa, Melissa officinalis extract and fennel fruit with citalopram on menopausal symptoms', Tehran University Medical Journal, 76(6), pp.417-425. magiran.com/p1879929
غلامرضا امین؛ آرام موسوی؛ شهره وثوق؛ زهرا جعفری آذر؛ مامک شریعت؛ فدیه حق اللهی؛ شیما افشار. "مقایسه تاثیر درمانی ترکیب پودر سیاه دانه، عصاره برگ ملیس و میوه رازیانه با داروی سیتالوپرام بر روی کنترل علایم یائسگی". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 76 ،6 ، 1397، 417-425. magiran.com/p1879929
Gholamreza Amin; Aram Mousavi Pharm; Shohreh Vosough; Zahra Jafary Azar; Mamak Shariat; Fedyeh Haghollahi; Shima Afshar. "Therapeutic effect of combination of Nigella sativa, Melissa officinalis extract and fennel fruit with citalopram on menopausal symptoms", Tehran University Medical Journal, 76, 6, 2018, 417-425. magiran.com/p1879929
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال