ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا بهروزی لک، زهره میر ترابی، (1397). جایگاه و کارکرد اضطرار به حجت در فرهنگ انتظار، فصلنامه انتظار موعود، 17(58)، 23. magiran.com/p1879935
Gholamreza Behroozi Lak, Zohreh Mir Torabi, (2018). The Position and the Function of the Need to Necessity of Hojjat in the Waiting Culture, Awaiting the Promised, 17(58), 23. magiran.com/p1879935
غلامرضا بهروزی لک، زهره میر ترابی، جایگاه و کارکرد اضطرار به حجت در فرهنگ انتظار. فصلنامه انتظار موعود، 1397؛ 17(58): 23. magiran.com/p1879935
Gholamreza Behroozi Lak, Zohreh Mir Torabi, The Position and the Function of the Need to Necessity of Hojjat in the Waiting Culture, Awaiting the Promised, 2018; 17(58): 23. magiran.com/p1879935
غلامرضا بهروزی لک، زهره میر ترابی، "جایگاه و کارکرد اضطرار به حجت در فرهنگ انتظار"، فصلنامه انتظار موعود 17، شماره 58 (1397): 23. magiran.com/p1879935
Gholamreza Behroozi Lak, Zohreh Mir Torabi, "The Position and the Function of the Need to Necessity of Hojjat in the Waiting Culture", Awaiting the Promised 17, no.58 (2018): 23. magiran.com/p1879935
غلامرضا بهروزی لک، زهره میر ترابی، (1397). 'جایگاه و کارکرد اضطرار به حجت در فرهنگ انتظار'، فصلنامه انتظار موعود، 17(58)، صص.23. magiran.com/p1879935
Gholamreza Behroozi Lak, Zohreh Mir Torabi, (2018). 'The Position and the Function of the Need to Necessity of Hojjat in the Waiting Culture', Awaiting the Promised, 17(58), pp.23. magiran.com/p1879935
غلامرضا بهروزی لک؛ زهره میر ترابی. "جایگاه و کارکرد اضطرار به حجت در فرهنگ انتظار". فصلنامه انتظار موعود، 17 ،58 ، 1397، 23. magiran.com/p1879935
Gholamreza Behroozi Lak; Zohreh Mir Torabi. "The Position and the Function of the Need to Necessity of Hojjat in the Waiting Culture", Awaiting the Promised, 17, 58, 2018, 23. magiran.com/p1879935
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال