ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نعمت الله صفری فروشانی، مسلم کامیاب، (1397). سبک شناسی مواجهه عالمان اهل سنت در تقابل با انحرافات مهدویت، فصلنامه انتظار موعود، 17(58)، 89. magiran.com/p1879938
Nematollah Safari Foroushani, Moslem Kamyab, (2018). The Stylistics of Sunni Scholar's Confrontation in Opposition with the Diversions of Mahdism, Awaiting the Promised, 17(58), 89. magiran.com/p1879938
نعمت الله صفری فروشانی، مسلم کامیاب، سبک شناسی مواجهه عالمان اهل سنت در تقابل با انحرافات مهدویت. فصلنامه انتظار موعود، 1397؛ 17(58): 89. magiran.com/p1879938
Nematollah Safari Foroushani, Moslem Kamyab, The Stylistics of Sunni Scholar's Confrontation in Opposition with the Diversions of Mahdism, Awaiting the Promised, 2018; 17(58): 89. magiran.com/p1879938
نعمت الله صفری فروشانی، مسلم کامیاب، "سبک شناسی مواجهه عالمان اهل سنت در تقابل با انحرافات مهدویت"، فصلنامه انتظار موعود 17، شماره 58 (1397): 89. magiran.com/p1879938
Nematollah Safari Foroushani, Moslem Kamyab, "The Stylistics of Sunni Scholar's Confrontation in Opposition with the Diversions of Mahdism", Awaiting the Promised 17, no.58 (2018): 89. magiran.com/p1879938
نعمت الله صفری فروشانی، مسلم کامیاب، (1397). 'سبک شناسی مواجهه عالمان اهل سنت در تقابل با انحرافات مهدویت'، فصلنامه انتظار موعود، 17(58)، صص.89. magiran.com/p1879938
Nematollah Safari Foroushani, Moslem Kamyab, (2018). 'The Stylistics of Sunni Scholar's Confrontation in Opposition with the Diversions of Mahdism', Awaiting the Promised, 17(58), pp.89. magiran.com/p1879938
نعمت الله صفری فروشانی؛ مسلم کامیاب. "سبک شناسی مواجهه عالمان اهل سنت در تقابل با انحرافات مهدویت". فصلنامه انتظار موعود، 17 ،58 ، 1397، 89. magiran.com/p1879938
Nematollah Safari Foroushani; Moslem Kamyab. "The Stylistics of Sunni Scholar's Confrontation in Opposition with the Diversions of Mahdism", Awaiting the Promised, 17, 58, 2018, 89. magiran.com/p1879938
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال