ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نجمه اعتمادسعید، مهدی نجفی، نوید زین العابدین قویم، عبدالرضا قدس، (1397). آنالیز رخساره ای و بازسازی محیط نهشتی دیرینه ی رسوبات پیش بومی نئوژن در شمال فروبار دزفول، زاگرس، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، 3-12. magiran.com/p1880145
, (2018). Facies analysis and paleo-environmental reconstruction of the Neogene sediments in the Northern Dezful Embayment, Zagros, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), 3-12. magiran.com/p1880145
نجمه اعتمادسعید، مهدی نجفی، نوید زین العابدین قویم، عبدالرضا قدس، آنالیز رخساره ای و بازسازی محیط نهشتی دیرینه ی رسوبات پیش بومی نئوژن در شمال فروبار دزفول، زاگرس. فصلنامه علوم زمین، 1397؛ 27(108): 3-12. magiran.com/p1880145
, Facies analysis and paleo-environmental reconstruction of the Neogene sediments in the Northern Dezful Embayment, Zagros, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2018; 27(108): 3-12. magiran.com/p1880145
نجمه اعتمادسعید، مهدی نجفی، نوید زین العابدین قویم، عبدالرضا قدس، "آنالیز رخساره ای و بازسازی محیط نهشتی دیرینه ی رسوبات پیش بومی نئوژن در شمال فروبار دزفول، زاگرس"، فصلنامه علوم زمین 27، شماره 108 (1397): 3-12. magiran.com/p1880145
, "Facies analysis and paleo-environmental reconstruction of the Neogene sediments in the Northern Dezful Embayment, Zagros", Geosciences Scientific Quarterly Journal 27, no.108 (2018): 3-12. magiran.com/p1880145
نجمه اعتمادسعید، مهدی نجفی، نوید زین العابدین قویم، عبدالرضا قدس، (1397). 'آنالیز رخساره ای و بازسازی محیط نهشتی دیرینه ی رسوبات پیش بومی نئوژن در شمال فروبار دزفول، زاگرس'، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، صص.3-12. magiran.com/p1880145
, (2018). 'Facies analysis and paleo-environmental reconstruction of the Neogene sediments in the Northern Dezful Embayment, Zagros', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), pp.3-12. magiran.com/p1880145
نجمه اعتمادسعید؛ مهدی نجفی؛ نوید زین العابدین قویم؛ عبدالرضا قدس. "آنالیز رخساره ای و بازسازی محیط نهشتی دیرینه ی رسوبات پیش بومی نئوژن در شمال فروبار دزفول، زاگرس". فصلنامه علوم زمین، 27 ،108 ، 1397، 3-12. magiran.com/p1880145
. "Facies analysis and paleo-environmental reconstruction of the Neogene sediments in the Northern Dezful Embayment, Zagros", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27, 108, 2018, 3-12. magiran.com/p1880145
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال