ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن چکنی مقدم، زهرا طهماسبی، احمد احمدی خلجی، (1397). بررسی پتروژنز توده های گرانیتوئیدی کالک آلکالن و آداکیتی منطقه رابر-لاله زار (جنوب شرق کرمان): بهره گیری از مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپ های Sr-Nd، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، 13-26. magiran.com/p1880153
, (2018). Petrogenesis of adakitic and calc-alkaline granitoids in Rabor-Lalehzar region, SE of Kerman: Constraints from geochemical and Sr-Nd isotopes results, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), 13-26. magiran.com/p1880153
محسن چکنی مقدم، زهرا طهماسبی، احمد احمدی خلجی، بررسی پتروژنز توده های گرانیتوئیدی کالک آلکالن و آداکیتی منطقه رابر-لاله زار (جنوب شرق کرمان): بهره گیری از مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپ های Sr-Nd. فصلنامه علوم زمین، 1397؛ 27(108): 13-26. magiran.com/p1880153
, Petrogenesis of adakitic and calc-alkaline granitoids in Rabor-Lalehzar region, SE of Kerman: Constraints from geochemical and Sr-Nd isotopes results, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2018; 27(108): 13-26. magiran.com/p1880153
محسن چکنی مقدم، زهرا طهماسبی، احمد احمدی خلجی، "بررسی پتروژنز توده های گرانیتوئیدی کالک آلکالن و آداکیتی منطقه رابر-لاله زار (جنوب شرق کرمان): بهره گیری از مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپ های Sr-Nd"، فصلنامه علوم زمین 27، شماره 108 (1397): 13-26. magiran.com/p1880153
, "Petrogenesis of adakitic and calc-alkaline granitoids in Rabor-Lalehzar region, SE of Kerman: Constraints from geochemical and Sr-Nd isotopes results", Geosciences Scientific Quarterly Journal 27, no.108 (2018): 13-26. magiran.com/p1880153
محسن چکنی مقدم، زهرا طهماسبی، احمد احمدی خلجی، (1397). 'بررسی پتروژنز توده های گرانیتوئیدی کالک آلکالن و آداکیتی منطقه رابر-لاله زار (جنوب شرق کرمان): بهره گیری از مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپ های Sr-Nd'، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، صص.13-26. magiran.com/p1880153
, (2018). 'Petrogenesis of adakitic and calc-alkaline granitoids in Rabor-Lalehzar region, SE of Kerman: Constraints from geochemical and Sr-Nd isotopes results', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), pp.13-26. magiran.com/p1880153
محسن چکنی مقدم؛ زهرا طهماسبی؛ احمد احمدی خلجی. "بررسی پتروژنز توده های گرانیتوئیدی کالک آلکالن و آداکیتی منطقه رابر-لاله زار (جنوب شرق کرمان): بهره گیری از مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپ های Sr-Nd". فصلنامه علوم زمین، 27 ،108 ، 1397، 13-26. magiran.com/p1880153
. "Petrogenesis of adakitic and calc-alkaline granitoids in Rabor-Lalehzar region, SE of Kerman: Constraints from geochemical and Sr-Nd isotopes results", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27, 108, 2018, 13-26. magiran.com/p1880153
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال