ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهناز صباحی، رمضان رمضانی اومالی، معصومه کردی، محسن دوراندیش، (1397). مقایسه الگوی تراکمی و امتدادی شکستگی های سطحی و زیرسطحی تاقدیس یورتشا، میدان ذخیره سازی گاز طبیعی در پهنه ایران مرکزی، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، 125-132. magiran.com/p1880156
, (2018). The comparison of concentration and strike pattern of the Yortesha Anticline's surface and subsurface fractures, The Natural Gas Storage Field in The Central Iran Zone, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), 125-132. magiran.com/p1880156
مهناز صباحی، رمضان رمضانی اومالی، معصومه کردی، محسن دوراندیش، مقایسه الگوی تراکمی و امتدادی شکستگی های سطحی و زیرسطحی تاقدیس یورتشا، میدان ذخیره سازی گاز طبیعی در پهنه ایران مرکزی. فصلنامه علوم زمین، 1397؛ 27(108): 125-132. magiran.com/p1880156
, The comparison of concentration and strike pattern of the Yortesha Anticline's surface and subsurface fractures, The Natural Gas Storage Field in The Central Iran Zone, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2018; 27(108): 125-132. magiran.com/p1880156
مهناز صباحی، رمضان رمضانی اومالی، معصومه کردی، محسن دوراندیش، "مقایسه الگوی تراکمی و امتدادی شکستگی های سطحی و زیرسطحی تاقدیس یورتشا، میدان ذخیره سازی گاز طبیعی در پهنه ایران مرکزی"، فصلنامه علوم زمین 27، شماره 108 (1397): 125-132. magiran.com/p1880156
, "The comparison of concentration and strike pattern of the Yortesha Anticline's surface and subsurface fractures, The Natural Gas Storage Field in The Central Iran Zone", Geosciences Scientific Quarterly Journal 27, no.108 (2018): 125-132. magiran.com/p1880156
مهناز صباحی، رمضان رمضانی اومالی، معصومه کردی، محسن دوراندیش، (1397). 'مقایسه الگوی تراکمی و امتدادی شکستگی های سطحی و زیرسطحی تاقدیس یورتشا، میدان ذخیره سازی گاز طبیعی در پهنه ایران مرکزی'، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، صص.125-132. magiran.com/p1880156
, (2018). 'The comparison of concentration and strike pattern of the Yortesha Anticline's surface and subsurface fractures, The Natural Gas Storage Field in The Central Iran Zone', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), pp.125-132. magiran.com/p1880156
مهناز صباحی؛ رمضان رمضانی اومالی؛ معصومه کردی؛ محسن دوراندیش. "مقایسه الگوی تراکمی و امتدادی شکستگی های سطحی و زیرسطحی تاقدیس یورتشا، میدان ذخیره سازی گاز طبیعی در پهنه ایران مرکزی". فصلنامه علوم زمین، 27 ،108 ، 1397، 125-132. magiran.com/p1880156
. "The comparison of concentration and strike pattern of the Yortesha Anticline's surface and subsurface fractures, The Natural Gas Storage Field in The Central Iran Zone", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27, 108, 2018, 125-132. magiran.com/p1880156
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال