ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افشین زهدی، (1397). محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند روته در غرب زنجان (برش آق بلاغ)، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، 133-144. magiran.com/p1880159
Afshin Zohdi, (2018). Sedimentary environment and sequence stratigraphy of the Routeh Formation in the west of Zanjan (Agh-Bolagh section), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), 133-144. magiran.com/p1880159
افشین زهدی، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند روته در غرب زنجان (برش آق بلاغ). فصلنامه علوم زمین، 1397؛ 27(108): 133-144. magiran.com/p1880159
Afshin Zohdi, Sedimentary environment and sequence stratigraphy of the Routeh Formation in the west of Zanjan (Agh-Bolagh section), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2018; 27(108): 133-144. magiran.com/p1880159
افشین زهدی، "محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند روته در غرب زنجان (برش آق بلاغ)"، فصلنامه علوم زمین 27، شماره 108 (1397): 133-144. magiran.com/p1880159
Afshin Zohdi, "Sedimentary environment and sequence stratigraphy of the Routeh Formation in the west of Zanjan (Agh-Bolagh section)", Geosciences Scientific Quarterly Journal 27, no.108 (2018): 133-144. magiran.com/p1880159
افشین زهدی، (1397). 'محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند روته در غرب زنجان (برش آق بلاغ)'، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، صص.133-144. magiran.com/p1880159
Afshin Zohdi, (2018). 'Sedimentary environment and sequence stratigraphy of the Routeh Formation in the west of Zanjan (Agh-Bolagh section)', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), pp.133-144. magiran.com/p1880159
افشین زهدی. "محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند روته در غرب زنجان (برش آق بلاغ)". فصلنامه علوم زمین، 27 ،108 ، 1397، 133-144. magiran.com/p1880159
Afshin Zohdi. "Sedimentary environment and sequence stratigraphy of the Routeh Formation in the west of Zanjan (Agh-Bolagh section)", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27, 108, 2018, 133-144. magiran.com/p1880159
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال