ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد مهدی حیدری، داود محمدی تبار ، صدیق رئیسی، (1397). توسعه روش های تحلیل و اولویت بندی مخاطرات سامانه رانش دریایی، دو فصلنامه مهندسی دریا، 14(27)، 11-20. magiran.com/p1880168
Seyed Mohammad Mahdi Heydari, Davood Mohammaditabar , Sadigh Raissi, (2018). Developing an Analysis and Prioritization Method of the Marine Propulsion System Hazards, Journal of Marine Engineering, 14(27), 11-20. magiran.com/p1880168
سید محمد مهدی حیدری، داود محمدی تبار ، صدیق رئیسی، توسعه روش های تحلیل و اولویت بندی مخاطرات سامانه رانش دریایی. دو فصلنامه مهندسی دریا، 1397؛ 14(27): 11-20. magiran.com/p1880168
Seyed Mohammad Mahdi Heydari, Davood Mohammaditabar , Sadigh Raissi, Developing an Analysis and Prioritization Method of the Marine Propulsion System Hazards, Journal of Marine Engineering, 2018; 14(27): 11-20. magiran.com/p1880168
سید محمد مهدی حیدری، داود محمدی تبار ، صدیق رئیسی، "توسعه روش های تحلیل و اولویت بندی مخاطرات سامانه رانش دریایی"، دو فصلنامه مهندسی دریا 14، شماره 27 (1397): 11-20. magiran.com/p1880168
Seyed Mohammad Mahdi Heydari, Davood Mohammaditabar , Sadigh Raissi, "Developing an Analysis and Prioritization Method of the Marine Propulsion System Hazards", Journal of Marine Engineering 14, no.27 (2018): 11-20. magiran.com/p1880168
سید محمد مهدی حیدری، داود محمدی تبار ، صدیق رئیسی، (1397). 'توسعه روش های تحلیل و اولویت بندی مخاطرات سامانه رانش دریایی'، دو فصلنامه مهندسی دریا، 14(27)، صص.11-20. magiran.com/p1880168
Seyed Mohammad Mahdi Heydari, Davood Mohammaditabar , Sadigh Raissi, (2018). 'Developing an Analysis and Prioritization Method of the Marine Propulsion System Hazards', Journal of Marine Engineering, 14(27), pp.11-20. magiran.com/p1880168
سید محمد مهدی حیدری؛ داود محمدی تبار ؛ صدیق رئیسی. "توسعه روش های تحلیل و اولویت بندی مخاطرات سامانه رانش دریایی". دو فصلنامه مهندسی دریا، 14 ،27 ، 1397، 11-20. magiran.com/p1880168
Seyed Mohammad Mahdi Heydari; Davood Mohammaditabar ; Sadigh Raissi. "Developing an Analysis and Prioritization Method of the Marine Propulsion System Hazards", Journal of Marine Engineering, 14, 27, 2018, 11-20. magiran.com/p1880168
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال